usługa w zakresie drukowania

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Wanda Rudy
  Adres:
ul. K. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034/370 61 00
  Faks:
034/324 31 30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
usługa w zakresie drukowania
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
usługi w zakresie drukowania realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
PUP Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 78.10.00.00-8
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 2008-12-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
nie dotyczy
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić poniższe warunki :

1.Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ

2.Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych składając stosowne oświadczenie stanowiące załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji.

3.Wykonawca musi wykazać , iż w okresie ostatnich 3 lat , liczonych wstecz od daty wszczęcia postępowania wykonał co najmniej dwie usługi o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia

1)jako usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego postępowania Zamawiający uzna usługę, której przedmiotem były usługi poligraficzne o wartości nie niższej niż 200.000 złotych brutto każda, wykonana dla jednego zleceniodawcy.

2)Wykonawca składa : wykaz usług o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik numer 5 do niniejszej specyfikacji wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania od zamawiających.

4.Wykonawca złoży aktualny certyfikat jakości ISO 9001 :2000 w zakresie usług poligraficzno-introligatorskich.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data Miejsce
Siedziba Zamawiającego
ul. K. Szymanowskiego 15
pok. 114
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-03-20

Zalacznik1.doc (40kB) word
Modyfikacje_SIWZ.doc (22kB) word
Zalacznik2.doc (162kB) word
Zalacznik3.doc (33kB) word
SIWZ.doc (155kB) word
Zalacznik4.doc (38kB) word
Zalacznik5.doc (30kB) word
Zalacznik6.doc (80kB) word

metryczka


Opublikował: admin (3 kwietnia 2007, 11:34:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195