Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZZ-271-10/08                                                                  Częstochowa, dn. 09.06.2008r.

 

 

                                                                      

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych, niszczarek i sprzętu biurowego dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu powtórzono czynność oceny ofert i wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez

 

P.W. „Solo – Kolos” Z.P.Chr.

ul. Warszawska 363/365

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Panią Wandą Rudy.

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

1

PAPIRUS Sp. jawna

ul. Wodzickiego 3

42-200 Częstochowa

 

96,26

 

288,78

 

2

P.H.U. „Gerd - Madex” Sp. jawna

ul. Lelewela 13/15

42-200 Częstochowa

 

92,64

 

 

277,92

3

P.W. „Solo – Kolos” Z.P.Chr.

Ul. Warszawska 363/365

42-200 Częstochowa

 

100,00

 

 

300,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono Wykonawcę, który złożył ofertę nr 4:

Firma „MILO”

ul. Leszka Czarnego 6

97-500 Radomsko

Uzasadnienie:

 

Wykonawca, pomimo prawidłowego wezwania, we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił oferty przetargowej o aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

            Wobec powyższego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcę należało wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia,
a złożoną przez niego ofertę uznać za odrzuconą.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (69kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (6 maja 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (28 maja 2008, 15:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179