Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOT

 

Częstochowa: Zakup i dostawa serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 220107 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa serwerów, sprzętu i oprogramowania do wykonywania kopii oraz zasilacza awaryjnego dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.31.60-0, 30.23.30.00-1, 48.82.00.00-2, 48.71.00.00-8, 30.23.00.00-0, 72.00.00.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium. 2. Wadium ustala się w wysokości: 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł) 1. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 z dopiskiem: przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez wykonawcę do oferty. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferty podlegać będą weryfikacji przez Komisję Przetargową. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia/ Informacja o parametrach technicznych stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zawierające informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 6. Oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 7. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert). 8. Aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert). 9. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). 10. Informację o nazwie banku i numerze konta wykonawcy. 11. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1, i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 12. Do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE na serwery (wymienione w pkt I Opisu przedmiotu zamówienia). 13. Na mocy art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty określone w ust.4, ust.6, ust.7, ust.8, ust.10 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne 14. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,poz. 605) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim dokonanymi przez tłumaczy przysięgłych Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność z oryginałem (każda ze stron) przez osobę-y upoważnioną -e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka Zamówienia publiczne.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pok. 207.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2009 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pok. 114.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu (76kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia / Informacja o parametrach technicznych (158kB) word
Załącznik nr 2 do sIWZ - Formularz oferty (36kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykowanców (32kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (44kB) word
Załącznik nr 6 do sIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (155kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (174kB) word
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (25kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy - PO MODYFIKACJI (126kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (24 listopada 2009)
Opublikował: j_stepien (24 listopada 2009, 14:10:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212