Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
ZZ-271-33/08                                                                        Częstochowa, dn. 19.11.2008r.
    
 
                                                          
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych, dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1 złożoną przez
 
 
P.W. „Solo – Kolos” Z.P.Chr.
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych tut. Urzędu, pok. 128, tel.034 3706128.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
1
P.W. „Solo – Kolos” Z.P.Chr.
ul. Warszawska 363/365
42-200 Częstochowa
 
100,00
 
500,00
 
2
MILO Longin Mickiewicz
97-500 Radomsko,
 ul. Leszka Czarnego 6
 
97,68
 
 
488,40
3
P.H.U. „Gerd - Madex” Sp. jawna
ul. Lelewela 13/15
42-200 Częstochowa
 
95,31
 
 
476,59
 
4
 
                PAPIRUS Sp. jawna
ul. Wodzickiego 3
42-200 Częstochowa
 
98,66
 
493,32

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
              ……………………………………
(podpis zamawiającego)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (21 listopada 2008)
Opublikował: a_kukla (21 listopada 2008, 12:27:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185