Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości ponizej 200 000 euro na zakup i dostawę materiałów biurowych dla PUP w Częstochowie

ZPZ-271-01/2013                                                                 Częstochowa, dn. 05.03.2013r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3 , złożoną przez:
P.H. „Halim” Sp. Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz
ul. Wilsona 20/22 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
1.
 
 
Partner XXI Sp. z o.o.
ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
 
288,00
288,00
2.
SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej
42-200 Częstochowa
ul. Warszawska 363/365
 
291,00
291,00
3.
P.H. „Halim” Sp. Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz
ul. Wilsona 20/22 42-200 Częstochowa
 
 
 
300,00
300,00
4.
„Ulisses” Joanna Chłądzyńska
42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 276
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana
za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik:
1.      Partner XXI Sp. z o.o. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze
2.       SOLO-KOLOS – Zakład Pracy Chronionej, 42-200 Częstochowa ul. Warszawska 363/365
3.       P.H. „Halim” Sp. Jawna A. Bakir, I. i G. Słabosz ul. Wilsona 20/22 42-200 Częstochowa
4.       „Ulisses” Joanna Chłądzyńska , 42-260 Kamienica Polska, ul. Konopnickiej 276
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (5 marca 2013)
Opublikował: a_kukla (5 marca 2013, 12:16:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 352