ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostwę oprogamowania dla Powiatowego Urzędu Pracyw Częstochowie

ZZ-271-27/2010                                                                    Częstochowa, dn. 15.11.2010r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ul. K Szymanowskiego 15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. Jawna-A. Bąk i spółka

ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

100 %

Razem

 

1.

Towarzystwo Handlowe „Alplast” Sp. Jawna-A. Bąk i spółka

ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg

 

 

400,00

 

400,00

 

2.

 

APEX SYSTEM Sp.z o.o.

ul. Zielona 39,  00-108 Warszawa

 

 

 

316,00

 

316,00

 

3.

Senetic Spółka z o.o. Sp.k.

ul. Wilimowskiego 6, 40-074 Katowice

 

 

370,68

 

370,68

 

4.

 

Miecz Net Karol Labe,

ul. Mieczyków 14 a, 41-250 Czeladź

 

 

358,22

 

358,22

 

5.

 

BIS- Karol Kowalski,

Al. Niepodległości 41, 

42-216 Częstochowa

 

368,40

368,40

 

6.

 

Consortia Sp.z o.o. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

 

 

 

306,02

 

306,02

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego

 

  4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (15 listopada 2010)
Opublikował: a_kukla (15 listopada 2010, 13:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203