Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II postępowania - kurs spawan

 
 
 
 
ZPZ-271-3/2013                                                    Częstochowa, 2013-03-06        
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II – kurs spawania podstawowego metodą TIG – 141 lub MAG - 135.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Konsorcjum:
ARTUR MIRECKI Przesiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe „TRANS-AM”
Ul. Równoległa 63, 42-216 Częstochowa;
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski
Ul. Piłsudskiego 35, 42-202 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o.o.
Ul. Bór 108,
42-202 Częstochowa
 
22,68
 
0,00
 
22,68
 
 
2
Konsorcjum:
ARTUR MIRECKI Przesiębiorstwo Handlowo-Transportowo-Usługowe „TRANS-AM”
Ul. Równoległa 63,
42-216 Częstochowa;
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski
Ul. Piłsudskiego 35,
 42-202 Częstochowa.
 
 
 
 
27,00
 
 
 
3,00
 
 
 
30,00

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (7 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (7 marca 2013, 08:08:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336