Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu pn. "Kierunek przedsiębiorczość" realizowanego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

pup.bip.czestochowa.pl/bip/

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu pn. Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 398238 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu pn. Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych ubiegających się o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w projekcie Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiot zamówienia obejmuje rozmowę doradczą, test predyspozycji zawodowych oraz Indywidualny Plan Działania. Usługa doradztwa zawodowego przeprowadzona zostanie w dwóch częściach: I część: rozmowa doradcza oraz test predyspozycji zawodowych dotyczy kandydatów do projektu Kierunek przedsiębiorczość II część: IPD dotyczy uczestników projektu Kierunek przedsiębiorczość. Kod CPV-85312320-8-usługi doradztwa 1.1 Liczba osób, czas trwania oraz liczba godzin usługi doradztwa zawodowego. Zamawiający planuje objąć usługą doradztwa zawodowego 173 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w tym w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu będące kandydatami uczestnikami projektu Kierunek przedsiębiorczość. Usługa doradztwa zawodowego wykonana zostanie w dwóch częściach: I część: Kandydaci do projektu muszą zostać objęci wsparciem w postaci rozmowy doradczej i testu predyspozycji zawodowych. Na tym etapie praca z doradcą zawodowym musi trwać cztery godziny zegarowe (4x 60 min.) w odniesieniu do jednego kandydata do projektu z uwzględnieniem, iż na test predyspozycji przeznacza się nie mniej niż 3 godziny zegarowe. Termin świadczenia I części usługi doradztwa zawodowego zgodnie z bieżącym harmonogramem realizacji projektu Kierunek przedsiębiorczość musi rozpocząć się od dnia 29.10.2013r i zostać zakończony do dnia 18.11.2013r. W ramach 4 godzin przeznaczonych na I część usługi doradztwa dopuszcza się więcej niż jedno spotkanie, jednak liczba spotkań nie może być większa niż 2. II część: Uczestnicy projektu muszą zostać objęci programem Indywidualnego Planu Działania. Na tym etapie praca z doradcą zawodowym musi trwać cztery godziny zegarowe (4 x60 min.) w odniesieniu do jednego uczestnika projektu. Termin świadczenia II części usługi doradztwa zawodowego zgodnie z bieżącym harmonogramem realizacji projektu Kierunek przedsiębiorczość musi rozpocząć się od dnia 25.11.2013r.i zostać zakończony do dnia 12.12.2013r. W ramach 4 godzin przeznaczonych na II część usługi doradztwa dopuszcza się więcej niż jedno spotkanie, jednak liczba spotkań nie może być większa niż 2. Usługi doradztwa zawodowego muszą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. W przypadku gdy liczba osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w usłudze doradczej w ww. terminach będzie mniejsza niż pierwotnie przewidziano Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania we wskazanym terminie mniejszej liczby osób bezrobotnych do uczestnictwa w usłudze. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania pozostałej liczby osób bezrobotnych w późniejszym terminie . Termin ten musi jednak zostać zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy   w Katowicach i uwzględniony w aktualnym harmonogramie realizacji projektu Kierunek przedsiębiorczość. Przewiduje się, że skierowanie pozostałej liczby osób do uczestnictwa w usłudze odbędzie się do 30 .04.2014r. W przypadku zmniejszenia liczy uczestników projektu Kierunek przedsiębiorczość Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania mniejszej ilości osób bezrobotnych do działu w usłudze doradczej. Równocześnie Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność świadczenia usługi doradztwa zawodowego dla większej ilości osób bezrobotnych dopuszcza możliwość dokonania uzupełnienia zamówienia. 1.2 Miejsce odbywania się usługi doradztwa zawodowego. Usługa doradztwa zawodowego winna odbywać się w mieście Częstochowa. Podyktowane jest to faktem, iż osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, zamieszkałym terenie powiatu częstochowskiego najłatwiej będzie dojechać na spotkanie z doradcami zawodowymi do miasta Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca prowadzenia usługi doradczej. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do sanitariów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). W miejscu prowadzenia rozmów musi znajdować w wieszak na ubrania. Wykonawca zapewni niezbędną ilość stanowisk pracy dla doradców zawodowych w celu przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego w wyznaczonym terminie. Wymagane jest aby usługa doradcza prowadzona była w sali lub pokoju, który gwarantuje indywidualny charakter rozmowy    i spotkania uczestnika doradcą zawodowym. Powierzchnia i wyposażenie sal muszą być dostosowane do zakresu działań podejmowanych przez doradców zawodowych, zgodnie z przepisami BHP, zapewniając jednocześnie wykonanie usługi w sposób wygodny, umożliwiający poufne konsultacje. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia logo Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w związku z faktem, iż Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach a Partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Wykonawca umieści logo Urzędu Pracy oraz Śląskie Pozytywna energia. 1.3 Zakres tematyczny usługi doradztwa zawodowego. I część usługi doradztwa zawodowego to rozmowa z doradcą zawodowym polegająca na określeniu predyspozycji kandydata Kandydatki do prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu Karty rozmowy doradczej (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji) oraz przeprowadzenie testu predyspozycji. Do oceny tej części usługi wykorzystywane będą następujące kryteria przyjmujące niżej wymienioną punktację: a) test predyspozycji (0-10 pkt) b) ocena motywacji i gotowości Kandydata Kandydatki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - rozmowa z doradcą zawodowym (maksymalnie do 10 pkt ): Samodzielność (2-0 pkt), Przedsiębiorczość (2-0 pkt), Odpowiedzialność  (2-0 pkt), Umiejętność planowania i myślenia analitycznego (2-0 pkt), Sumienność (2-0 pkt), Doradca zawodowy dokona oceny rozmowy doradczej oraz testu predyspozycji przy użyciu Karty rozmowy doradczej do projektu Kierunek przedsiębiorczość w sposób sumienny, rzetelny i bezstronny zgodnie z posiadaną wiedzą. Uczestnictwo w usłudze doradczej winno zostać potwierdzone podpisem osoby bezrobotnej w harmonogramie usług doradczych dotyczących rozmowy doradczej oraz testu predyspozycji bezpośrednio po przeprowadzeniu usługi. II część usługi doradztwa zawodowego to Indywidualny Plan Działania ukierunkowany na wskazanie potencjału przedsiębiorczego i możliwości wiążących się z podjęciem działalności gospodarczej. Celem IPD będzie identyfikacja mocnych i słabych stron, ograniczeń i możliwości, w konsekwencji pozwoli to na nabycie nowych kompetencji (szkolenia), podejmowanie działań przedsiębiorczych związanych z utworzeniem własnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Zakres IPD ma obejmować: Analiza potrzeb klienta, Rynek pracy i warsztat edukacyjny, Warsztat samopoznania, Indywidualna ocena zawodowa. Po zakończeniu realizacji Indywidualnego Planu Działań doradca zawodowy sporządza dla każdego uczestnika projektu Kierunek przedsiębiorczość opinię doradczą. Uczestnictwo w usłudze doradczej winno zostać potwierdzone podpisem osoby bezrobotnej w harmonogramie usług doradczych dotyczących IPD bezpośrednio po przeprowadzeniu usługi. Nieobecność kandydata/uczestnika na spotkaniu z doradcą zawodowym oznacza rezygnację z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie Kierunek przedsiębiorczość. O fakcie nieobecności Kandydata/Kandydatki na umówionym spotkaniu z doradcą zawodowym Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego. W przypadku gdy kandydat uczestnik w terminie 7 dni poda uzasadnioną przyczynę nieobecności Zamawiający przekaże tą informację Wykonawcy a ten ustali drugi termin spotkania z doradcą zawodowym. 1.4 Kadra wykonująca usługę doradczą. Wykonawca przedstawi wykaz kadry doradczej zaangażowanej przy realizacji usługi doradczej w ramach projektu Kierunek przedsiębiorczość. Zamawiający wymaga, aby doradztwo zawodowe świadczone było przez osoby posiadające: wykształcenie wyższe w zakresie: doradztwa zawodowego lub psychologii lub socjologii, min. 12-to miesięczny staż pracy w zakresie poradnictwa zawodowego, doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi doradczej w projektach współfinansowanych z EFS, kompetencje w zakresie określania predyspozycji zawodowych wskazanych w Karcie rozmowy doradczej (Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji), znajomość standaryzowanych testów oraz uprawnienia do posługiwania się nimi, umiejętność tworzenia Indywidualnych Planów Działania, wiedzę z zakresu znajomości rynku pracy oraz podstaw prawa pracy. W przypadku braku możliwości prowadzenia usługi doradztwa zawodowego przez osoby wskazane w wykazie kadry doradczej Wykonawca zapewni zastępstwo przez osoby o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym równym lub większym, niż osoby zastępowane. Wykonawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Zamawiającego o tym fakcie i wskazać: przyczyny nieobecności, osobę osoby zastępującą e, okres zastępstwa. Wykonawca ma obowiązek przedstawić kwalifikacje , poziom wykształcenia , doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego osoby zastępującej. 1.5 Harmonogram współpracy Wykonawcy z Zamawiającym w zakresie realizacji usługi doradztwa zawodowego. 1.Zamawiający przekaże Wykonawcy listę kandydatów do projektu Kierunek przedsiębiorczość w celu przeprowadzenia I części usługi doradczej tj. rozmowa doradcza oraz test predyspozycji do dnia 28.10.2013r. 2.Wykonawca w okresie od dnia 29.10.2013r.do dnia 18.11.2013r. dokona realizacji I części usługi doradczej tj. rozmowa doradcza oraz test predyspozycji dla skierowanych kandydatów do projektu Kierunek przedsiębiorczość w oparciu o otrzymaną od Zamawiającego listę. 3.Po przeprowadzeniu I części usługi doradztwa zawodowego ze wszystkimi skierowanymi kandydatami do projektu Kierunek przedsiębiorczość Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 dni od zakończenia realizacji usługi tj. do dnia 20.11.2013r. do Zamawiającego: wykaz kandydatów do projektu z którymi zrealizowana została       I część usługi doradczej, wykaz osób, które nie ukończyły I części usługi, test predyspozycji, harmonogram usług doradczych dotyczący rozmów doradczych i testu predyspozycji, karta rozmowy doradczej (załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji). 4.Zamawiający przekaże Wykonawcy listę kandydatów do projektu Kierunek przedsiębiorczość w celu przeprowadzenia II części usługi doradczej tj. IPD do dnia 22.11.2013r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania mniejszej liczby osób do II części usługi doradczej. Stanie się tak w sytuacji gdy uczestnicy I części usługi doradczej z powodu niewystarczającej liczby punktów nie zakwalifikują się do dalszego udziału w projekcie. 5.Wykonawca w okresie od dnia 25.11.2013r. do dnia 12.12.2013r. dokona realizacji II części usługi doradczej tj. IPD dla skierowanych uczestników do projektu Kierunek przedsiębiorczość w oparciu o otrzymaną od Zamawiającego listę. 6.Przed przystąpieniem do realizacji IPD osoba bezrobotna podpisuje w obecności doradcy zawodowego Deklarację uczestnictwa w projekcie. 7.Po przeprowadzeniu II części usługi doradztwa zawodowego ze wszystkimi skierowanymi uczestnikami projektu Kierunek przedsiębiorczość Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 dni od zakończenia realizacji usługi tj. do 13.12.2013r. do Zamawiającego: wykaz kandydatów do projektu z którymi zrealizowana została II część usługi doradczej, wykaz osób, które nie ukończyły II części usługi: harmonogram usług doradczych dotyczący IPD, opinia doradcza po IPD wraz z dokumentacją powstałą   w wyniku realizacji IPD. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przekazać do dnia 03.12.2013r listę uczestników projektu Kierunek przedsiębiorczość, którzy do dnia 29.11.2013r. zakończyli realizację II części doradztwa zawodowego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do dnia 10.12.2013r listę uczestników projektu Kierunek przedsiębiorczość, którzy do dnia 06.12.2013r. zakończyli realizację II części doradztwa zawodowego. 1.6 Dodatkowe informacje. Wykonawca zobowiązany jest do informowania kandydatów/uczestników o współfinansowaniu usługi doradczej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usługi doradztwa zawodowego do dnia 31 grudnia 2020 w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z niniejszym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją do projektu Kierunek przedsiębiorczość tj. Regulaminem rekrutacji do projektu Kierunek przedsiębiorczość realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL, Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wszystkimi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.pup.czestochowa.pl. w zakładce Realizowane projekty, w podzakładce Projekt Kierunek przedsiębiorczość.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających byłaby usługa doradztwa zawodowego o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia usługi doradczej następującą -cymi osobą -ami: każda osoba, która poprowadzi doradztwo zawodowe musi spełniać poniższe wymogi: wykształcenie wyższe w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii (do wyboru); minimum 12-to miesięczny staż pracy w zakresie poradnictwa zawodowego; znajomość standaryzowanych testów oraz uprawnienia do posługiwania się nimi; doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi doradczej w projektach współfinansowanych z EFS.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Program usługi doradczej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 8, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.04.2014 r., b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 12:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Usługi doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych ubiegających się o wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w projekcie Kierunek przedsiębiorczość realizowany będzie w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                             
 
ZPZ-271-  29 /2013                                                                            Częstochowa, 2013-10-07
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi doradztwa zawodowego dla kandydatów do projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
            „ W związku z ww. postępowaniem zwracam się z następującymi zapytaniami dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
 1. Czy doradztwo zawodowe może być prowadzone przez osobę/y, która/e posiadają wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku oraz podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego?
 2. Czy doradztwo zawodowe może być prowadzone przez osobę/y która/e posiadają wykształcenie na dowolnym kierunku oraz posiadają licencję doradcy zawodowego, licencję I stopnia lub licencję II stopnia?”
 
 
 
Wyjaśnienia:
W Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków, w pkt 2 lit. c Zamawiający wskazał, iż o udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia usługi doradczej następującą/-cymi osobą/-ami:
każda osoba, która poprowadzi doradztwo zawodowe musi spełniać poniższe wymogi:
 
·         wykształcenie wyższe w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii (do wyboru);
·         minimum 12-to miesięczny staż pracy w zakresie poradnictwa zawodowego;
·         znajomość standaryzowanych testów oraz uprawnienia do posługiwania się nimi;
·         doświadczenie w zakresie prowadzenia usługi doradczej w projektach współfinansowanych z EFS.
 
A zatem osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, inne niż w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii, nie będą spełniać powyższego warunku, pomimo tego, że posiadają studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.
Nie będą go spełniać również osoby, które posiadają wykształcenie wyższe, inne niż w zakresie: doradztwa zawodowego, psychologii, socjologii, a posiadają licencję doradcy zawodowego, licencję I stopnia lub licencję II stopnia.
 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2
 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz kadry (222kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (223kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (330kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (704kB) zip
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Pzp (216kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program usługi doradczej (214kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dokumentów (544kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (603kB) zip
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (214kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (215kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-2 (214kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (1 października 2013)
Opublikował: i_rakowska (1 października 2013, 17:23:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 390