Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

 

ZZ-271-35/08
 
 
 OGŁOSZENIE

   O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
 
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na zakup i dostawę oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie           Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 128            od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400  
-    specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy         nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę. Specyfikacja jest bezpłatna.
-   specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zmówienia publiczne”)
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówieniajest zakup i dostawa oprogramowania systemowego i użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 
Zamawiający oświadcza, że :
1.       nie przewiduje zebrania Wykonawców.
2.       nie przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniającego.
3.      nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4.      nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.      nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.      dopuszcza składanie ofert częściowych
- zamówienie podzielone jest na dziewięć części – opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia
- części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
 
 
 
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
do dnia 29 12.2008r.
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik             nr 6 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ.
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ niniejszego postępowania.
 
Oferty będą podlegać weryfikacji przez Komisję Przetargową.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
cena                                                                                       - 100 %
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-       Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-           Termin  : 12 grudnia 2008 r. do godz. 800
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-            Termin : 12 grudnia 2008 r. do godz. 830
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 85      ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Częstochowa, 04.12.2008 r.

Załącznik nr 8 - informacja o proponowanym programie (dotyczy Wykonawców składających ofertę na część III, IV, V, VI, VII, VIII, IX zamówienia) (74kB) word
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (78kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (111kB) word
Załącznik nr 3 - oferta cenowa (95kB) word
Załącznik nr 2 - formularz oferty (53kB) word
Załącznik nr 5 - wzór umowy (42kB) word
Załącznik nr 6 - oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (55kB) word
Załącznik nr 7 - wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Załącznik nr 4 - wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (46kB) word
MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (29kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (4 grudnia 2008)
Opublikował: j_stepien (4 grudnia 2008, 13:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243