Sprzedaż materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)?:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Katarzyna Dziąbor
  Adres:
ul. K. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
(034) 324-40-61
  Faks:
(034) 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
szczebel regionalny/lokalny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
dostawy
  II.1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy:
kupno
  II.1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:
  II.1.4) Czy jest to umowa ramowa?:
nie

  II.1.5) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Sprzedaż materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
  II.1.6) Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji SIWZ
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 30.19.20.00-1
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
wszystkich częsci
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
Zakres zamówienia określono w SIWZ.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:   i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data
rozpoczęcia 
 
 i/lub zakończenia 
 2005-12-12
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Warunki dotyczące zamówienia
  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (o ile dotyczy):
  III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/ lub odesłanie do odpowiednich przepisów (o ile dotyczy):
  III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia (o ile dotyczy):
  III.2) Warunki uczestnictwa
  III.2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
  III.2.1.1) Status prawny - wymagane dokumenty:
1. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zawierający informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Umowę spółki cywilnej, jeżeli dzałalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
  III.2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty:
Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  III.2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty:
  III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
  III.3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu?:
nie

  Jeśli tak, wskazać odpowiednią ustawę, rozporządzenie lub przepis administracyjny:
  III.3.2) Czy osoby prawne będą zobowiązane do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia?:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Rodzaj procedury
Przetarg nieograniczony

  IV.1.1) Czy wybrano już kandydatów? (tylko w odniesieniu do procedury negocjacyjnej i jeśli dotyczy):
nie
Jeśli tak, podać szczegóły w części "Inne informacje" (sekcja VI)
  IV.1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej (o ile dotyczy):
  IV.1.3) Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)   IV.1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3.2) Inne wcześniejsze ogłoszenia:
Numer ogłoszenia w spisie Dz. Urz. UE
Nr poz. z dnia
  IV.1.4) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max   
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak
Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: KO.340-9/2005
  IV.3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych:
Dostępne do 2005-11-21 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności od tego, czy stosuje się procedurę otwartą, ograniczoną czy negocjacyjną):
2005-11-22
lub
Dni od daty wysłania ogłoszenia:
  IV.3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej):
Przybliżona data:
  IV.3.6) Termin związania ofertą (w przypadku procedury otwartej):
Data   
do dnia  2005-12-06  (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub   dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
  IV 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (o ile dotyczy):
Członkowie Komisji Przetargowej PUP, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym.
  IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2005-11-22 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
ul. Szymanowskiego 15,
42-217 Częstochowa,
pokój 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa?
tak
  VI.2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
  VI.3) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  VI.4) Informacje dodatkowe (o ile dotyczy):
  VI.5) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2005-11-07

metryczka


Opublikował: admin (7 listopada 2005, 16:46:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270