Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na usługę w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-04-24
ZZ-271-1/2009
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       
                                                                                                                                                                                                      
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem była usługa w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji ofertę numer 1 złożoną przez:
 
Firmę Poligraficzno-Introligatorską „Udziałowiec” Sp. z o.o.,
ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
            1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
 
Firma Poligraficzno-Introligatorską „Udziałowiec” Sp. Z o.o.,
ul. Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn
400,00
400,00

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta złożona przez firmę EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek.
Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
           Zamawiający po analizie wszystkich ofert stwierdził możliwość wystąpienia w ofercie nr 2 firmy EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek rażąco niskiej ceny.
Na podstawie art. 90 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 08.04.2009r. Zamawiający zwrócił się w formie pisemnej do w/w Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny do dnia 14.04.2009r.
W dniu 14.04.2009r. w/w Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których podał ceny surowców, t.j. papieru offsetowego, papieru kredy powlekanej dwustronnie, płyty CTP. Ponadto wyjaśnił, iż nakłady powyżej 200szt. drukuje na maszynie 4-kolorowej, posiada własne wszystkie urządzenia introligatorskie, służące do konfekcjonowania, uszlachetniania druków, poza drukarkami posiada własne studio DTP i naświetlarnię CTP. Wykonawca w wyjaśnieniach powołał się na fakt, iż prowadzi działalność we własnych budynkach, egzystuje na rynku 18 lat, posiada doświadczoną kadrę. Oświadczył iż, przy sporządzaniu kalkulacji przyjęto ok. 15% zysk kalkulacyjny, a przedstawiona kalkulacja cenowa jest rzetelna i zgodna z stanem faktycznym.
Zdaniem Zamawiającego Wykonawca nie udzielił wyjaśnień wyczerpujących i wystarczających do odrzucenia możliwości wystąpienia w jego ofercie rażąco niskiej ceny. Podane ceny surowców nie wyjaśniają bardzo dużej różnicy w cenie oferty Wykonawcy w porównaniu z wartością szacunkową zamówienia dokonaną przez Zamawiającego oraz ceną drugiej oferty złożonej w postępowaniu. Wskazane ceny materiałów i warunki, w których odbywa się drukowanie nie odbiegają znacząco od średnich cen i warunków spotykanych na rynku, a tym samym trudno wnioskować na ich podstawie, że stanowią główną przyczynę niskiej ceny zaoferowanej przez Wykonawcę.
W ramach procedury wyjaśniającej Zamawiający dokonał na rynku rozeznania cenowego usług będących przedmiotem postępowania. Rozeznanie to także wykazało znaczną rozbieżność między ceną oferty Wykonawcy a cenami zawartymi w kalkulacjach sporządzonych przez firmy nie biorące udziału w postępowaniu. Jedna z nich oceniła wartość zamówienia na kwotę o 77,89% wyższą od ceny oferty Wykonawcy, a druga na kwotę o 77,99% wyższą od tej ceny. Cena drugiej oferty złożonej w postępowaniu jest o 76,31% wyższa od ceny oferty firmy EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.01.2007r.,
sygn. akt: V Ca 2214/06, dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych: przekonywujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
Ogólne i uniwersalnej wręcz natury wyjaśnienia Wykonawcy potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co obliguje Zamawiającego do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17.03.2009r., sygn. akt. KIO/UZP 262/09 „należy bowiem uznać, że wszczęcie przez zamawiającego procedury wyjaśniającej (niezakwestionowane w terminie przez odwołującego) ustanawia domniemanie prawne zaoferowania przez wzywanego do złożenia wyjaśnień wykonawcę ceny rażąco niskiej.” Wykonawca - firma EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, ul. Brzeska 4, 87-800 Włocławek, nie zakwestionował w terminie wszczęcia przez Zamawiającego procedury wyjaśniającej, a poprzez złożone wyjaśnienie domniemania tego nie obalił.
Zgodnie z wyżej cytowanym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej „Wykonawca w każdym przypadku winien być zainteresowany udzieleniem wyczerpujących informacji na temat swojej oferty, w tym w szczególności w zakresie zaoferowanej ceny, tym bardziej w postępowaniu, w którym cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert, albo – jeśli w jego ocenie brak jest podstaw do skierowania wezwania o złożenie wyjaśnień – oprotestować tę czynność zamawiającego”.
Zespół Arbitrów w sprawie o sygnaturze akt UZP/0-696/07 wskazał, że rozbieżności pomiędzy ceną badaną, a wartością szacunkowa, powiększoną o podatek VAT, które uzasadniałyby zakwalifikowanie ceny jako rażąco niskiej wynoszą od 40% do 20%.
W przedmiotowym postępowaniu z porównania wartości szacunkowej zamówienia, powiększonej (ze względu na definicję ceny zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach w związku z art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) o właściwą stawkę VAT, z ceną brutto oferty Wykonawcy, wynika, że cena oferty stanowi 27,48% tej wartości, a zatem jest o  72,52% niższa.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17.03.2009r., sygn. akt. KIO/UZP 262/09, „podstawowym punktem odniesienia dla ceny oferty odwołującego pod kątem rażąco niskiej ceny jest wartość szacunkowa zamówienia dokonana przez zamawiającego, powiększona o właściwą stawkę podatku VAT, ponieważ szacunek zamawiającego należy uznać za ustalony w sposób prawidłowy. Jego prawidłowość potwierdzają ceny innych wykonawców, zawarte w złożonych ofertach oraz fakt, ze wszyscy wykonawcy, w tym również odwołujący, potwierdzili prawidłowość tego szacunku, poprzez nie oprotestowanie tej czynności zamawiającego”.
            Uwzględniając powyższe Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (24 kwietnia 2009)
Opublikował: j_stepien (24 kwietnia 2009, 15:06:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274