Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
 
ZPZ-271-10/2011                                                           Częstochowa, 2011-07-05
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych       (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej, ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                              
 z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3,
42-200 Częstochowa
 
 
 
297,42
 
297,42
 
 
2
P.W.,Solo- Kolos”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
300,00
 
300,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy (art. 94 ust. 2 pkt 3a).
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (5 lipca 2011)
Opublikował: j_stepien (5 lipca 2011, 12:12:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 290