Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 169820 - 2012; data zamieszczenia: 24.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z zakresu symulacyjnej gry decyzyjnej dla 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. UWAGA: PLANOWANE TERMINY REALIZACJI MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ REALIZACJA ZAMÓWIENIA MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 31.08.2012 R. Symulacyjna gra decyzyjna Kod CPV - 37524100-8 - gry edukacyjne. Przewidziano do przeszkolenia 50 osób (szkolenie byłoby finansowane z 10 % odpisu Funduszu Pracy 2012 na finansowanie programów specjalnych). 1.1 Liczba osób i czas trwania gry Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach: - I i II grupa - termin rozpoczęcia gry czerwiec-lipiec 2012 r. - 33 osoby - III - termin rozpoczęcia gry sierpień 2012 r. - 17 osób Ostatnia grupa może zakończyć grę maksymalnie do 31.08.2012 r. 1.2 Miejsce prowadzenia gry Gry muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na zajęcia do Częstochowy. Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć. Sale dydaktyczne muszą posiadać dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Wymagane jest aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do prowadzonych zajęć oraz liczby uczestników, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Z jednej grupy wyodrębnia się 4 zespoły (zarząd mikrofirm). Każda mikrofirma ma do działąnia odrębne pomieszczenie, zapewniające jej tajemnicę podejmowanych decyzji. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia gry (dla całej grupy (liczącej 16-17 osób) w jednym pomieszczeniu, o powierzchni min. 60 m². Jednak warunkiem koniecznym jest zapewnienie odrębności każdej mikrofirmie Każda grupa (mikrofirma - ok. 4-5 osób) powinna mieć do dyspozycji przestawne stoły i krzesła (wyklucza się układ kinowy lub stoły na sztywno przyśrubowane. Na sali powinien znajdować się flipczart oraz ekran. Do przeprowadzenia gry w każdej grupie wymaganych jest co najmniej dwóch trenerów, gwarantujących właściwy przebieg gry. 1.3 Organizacja i przebieg gry Gra winna trwać 50 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut). Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie. 1.4 Charakterystyka gry 1. Realizowane cele dydaktyczne: dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Adresatem gry byłyby osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) tj. należące do jednej z n/w grup; - bezrobotni do 25 roku życia, - bezrobotni długotrwale, - po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, - kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, - bezrobotni powyżej 50 roku życia, - bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, - bezrobotni bez doświadczenia zawodowego, - bezrobotni bez wykształcenia średniego, - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - bezrobotni, którzy po karze pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, - bezrobotni niepełnosprawni. 2. Funkcje gry: gra informacyjna oraz kontrolno - oceniająca. 3. Rodzaj kształconych umiejętności: rozwijająca umiejętności podejmowania decyzji racjonalnych rzeczowo i metodologicznie. 4. Przedmiot gry: organizacja, ekonomia i zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Przedmiotem gry będzie prowadzenie małej firmy usługowej lub produkcyjnej w okresie od 1 do 5 lat (ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji sprzedażowych). 5. Stopień uogólnienia: gra globalno - funkcjonalna, obejmująca całość zarządzania mikroprzedsiębiorstwem, z rozwinięciem konkurencji i marketingu. 6. Gra problemowa z ukrytymi i sformułowanymi problemami. Gra powinna zawierać problemy wynikające z metodyki Zarządzania małą firmą. Pojawiające się zdarzenia związane z zagrożeniem i szansami będą losowo modyfikować sytuację, zmuszając uczestników gry do reakcji na nie. 7. Gra naturalno - symulacyjna obejmująca problemy z rzeczywistości gospodarczej przedstawione na modelu małego przedsiębiorstwa usługowego lub produkcyjnego działającego na obszarze jednego województwa (maksymalnie na obszarze Polski). 8. Gra stochastyczna: probabilistyczno - strategiczna. 9. Gra oparta na modelach: matematycznym i werbalno opisowym. 10. Gra wieloetapowa: od 16 serii decyzji. 11. Technika obliczeniowa: gra ręczna, ołówkowa, z możliwością przenoszenia wyliczonych ręcznie danych na komputer. Grę cechuje minimalna ilość materiałów dydaktycznych, która sprowadza się do: notatnika, przyborów piśmiennych i kalkulatora, ewentualnie drobnych pomocy dydaktycznych typu: żetony. Wykonawca zapewni uczestnikom gry niezbędne materiały dydaktyczne, materiały piśmiennicze. 12. Przebieg gry: Zgodnie z metodyką realizacji zajęć metodą symulacyjną gier decyzyjnych, gra winna dzielić się na następujące etapy: - wprowadzenie - mające na celu rozpoznanie poziomu przygotowania uczestników do gry i dobór jej stopnia trudności, przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności, gwarantujący poziom świadomego udziału w treningu decyzyjnym i przygotowanie do działania w klimacie ostrej konkurencji oraz presji czasu, - rozegranie gry (od 50 do 75% czasu gry) - uczestnicy poznają prawa rynku, związki i zależności oddziaływujące na przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, rolę zysku oraz zapewnienia płynności finansowej jako podstawę bytu i rozwoju firmy. Uczestnicy praktycznie przećwiczą metody podejmowania decyzji, poznają podstawy rynku ekonomicznego, rachunku zysków i strat, kalkulacji kosztów, przepływów finansowych oraz analizy finansowej, nabędą umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji zespołów zadaniowych, - ocena - podsumowanie wyników gry (5 godzin dydaktycznych) - najważniejsza część, to etap oceny wyników ekonomicznych, podjętych decyzji, które pozwolą na samoocenę uczestnika gry. Etap związany z wprowadzeniem i wyjaśnieniem zagadnień może przebiegać równolegle z grą, tak aby pewne zagadnienia były wyjaśniane na bieżąco, w trakcie gry. 1.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik oraz materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonych zajęć (broszury), zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne. Powyższe materiały każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką. Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na zajęciach zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 4GB. Materiały, które uczestnicy otrzymują na własność winny być nowe - nieużywane. Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu materiałów (faktury, rachunki) - do wglądu Zamawiającego. Komplet materiałów winien zostać przekazany uczestnikom w pierwszym dniu zajęć. Wszyscy uczestnicy gry muszą otrzymać każdego dnia poczęstunek w postaci słodkiej bułki (w czasie przerwy kawowej) oraz ciepłego posiłku (drugiego dania) w połowie dnia szkoleniowego. Zestaw obiadowy musi obejmować: sztuka mięsa (przemiennie) lub ryba - minimum 150g, ziemniaki lub zamiennie makaron, kasza, ryż - minimum 300g, surówka - minimum 150 g, kompot - minimum 0,25l. Ciepłe posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. Sposób podania ciepłego posiłku (drugiego dania): w sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, drugie danie musi być podane na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek. w sytuacji spożywania posiłków w restauracji, stołówce itp. - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, posiłki muszą być serwowane na ciepło, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce posiłku nie może być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzania szkolenia. W czasie przerw kawowych należy zapewnić każdemu uczestnikowi kursu: kawę - minimum 2 filiżanki na osobę, herbatę - minimum 2 filiżanki na osobę, wodę mineralną gazowaną, niegazowaną - minimum 2 butelki, każda po 0,50l na osobę. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich. 1.6 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich uczestników gry. Koszt tego ubezpieczenia należy wliczyć w koszt gry. 1.7 Program, ankiety, rekomendacje. Do oferty należy przedłożyć program prowadzonej gry (załącznik do SIWZ). Po zakończonych zajęciach wymagane jest przedłożenie ankiet wypełnionych przez uczestników (wzór - załącznik do umowy). Po zakończonej grze Wykonawca wyda uczestnikom rekomendacje (wzór - załącznik do umowy)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniajacych byłaby usługa - przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zaprojektował co najmniej jedną symulacyjną grę decyzyjną oraz przeprowadził co najmniej dwie symulacyjne gry decyzyjne z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma trenerami do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie lub podyplomowe), - doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, - doświadczenie w postaci minimum dwóch przeprowadzonych symulacyjnych gier decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Program gry
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z doku-mentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postę-powaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 8, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców b) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                               Częstochowa, 2012-06-06
ZPZ-271-13/2012
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zajęć z zakresu symulacyjnej gry decyzyjnej dla   50 osób bezrobotnych   zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy   w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Mam pytania dotyczące zamówienia pn.:” Przeprowadzenia symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie”
Pytanie nr 1
Czy, można dać trenera, do realizacji zamówienia, który nie posiada doświadczenia
w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej ale posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne ( dr Nauk Ekonomicznych )  oraz doświadczenie w prowadzeniu symulacyjnych gier decyzyjnych ?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem rozdziałem V SIWZ Zamawiający wyznaczył następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma trenerami do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi poniższe wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie lub podyplomowe),
- doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
- doświadczenie w postaci minimum dwóch przeprowadzonych symulacyjnych gier decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej.
Powyższe wymagania w stosunku do osób, którymi winien dysponować Wykonawca do realizacji zamówienia maja charakter bezwzględny. Zgodnie z powyższym zapisem muszą zostać spełnione łącznie. Niespełnienie ich spowoduje niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.
 Zapytanie:
„Pytanie nr 2
Czy, można dać trenera, do realizacji zamówienia, który nie posiada wykształcenia wyższego ekonomicznego tylko studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości spełniając dwa pozostałe warunki : doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, oraz doświadczenie w prowadzeniu symulacyjnych gier decyzyjnych ?”
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z punktem rozdziałem V SIWZ Zamawiający wyznaczył m.in. następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma trenerami do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi poniższe wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie lub podyplomowe),
- doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
- doświadczenie w postaci minimum dwóch przeprowadzonych symulacyjnych gier decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej.
 
Zgodnie z powyższym zapisem trenerzy winni posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne: magisterskie lub podyplomowe
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (151kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (37kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (91kB) word
Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykaz trenerów (46kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dokumentów (46kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 PZP (37kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program gry (31kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (179kB) word
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (40kB) word

metryczka


Wytworzył: Justya Górecka (24 maja 2012)
Opublikował: j_stepien (24 maja 2012, 08:32:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231