Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJE SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

29/03/2013    S63    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2013/S 063-105939
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy, Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, Kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, Kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Uwaga:
Planowane terminy kursu mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż kursy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego muszą zakończyć się
w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 16 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 10 osób
(szkolenie finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie)
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. – 6 osób
(szkolenie finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie).
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które szkolą się w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, C+E, C1, C1+E lub do kat. D, D+E D1, D1+E.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć w zakresie kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy obejmujący minimum 140 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 36 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 12 osób (w tym: 10 osób – finansowane ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków Funduszu Pracy Gminnego Centrum Pracy Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie );
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. – 12 osób (w tym: 10 osób – finansowane ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków Funduszu Pracy Gminnego Centrum Pracy Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie );
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 12 osób (w tym: 10 osób – finansowane ze środków Funduszu Pracy Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków Funduszu Pracy Gminnego Centrum Pracy Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie).
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym minimum 120 godzin z zakresu opieki nad osobami starszymi chorymi i dziećmi oraz minimum 80 godzin z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 10 osób
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2013 r. – 10 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym minimum 170 godzin z zakresu obsługi sekretariatu, komputera, sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej, ochrony środowiska i równości szans kobiet i mężczyzn oraz minimum 80 godzin z zakresu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 15 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej grupie 15 osobowej w tym: 10 osób (szkolenie finansowane ze środków EFS Powiatowego Urząd Pracy w Częstochowie),
6 osób (finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie).
Termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 67 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Kurs prawa jazdy kat. C, D, E
Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przed zawarciem umowy instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 30.11.2013 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 15 osób (5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. E do C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. D),  II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. – 15 osób (5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. E do C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. D). Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r. W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które będą się szkolić w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C, D.”
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
w zakresie prawa jazdy kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. E do C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. B obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiajacy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, których przedmiotem byłyby usługi bedące przedmiotem zamówienia podstawowego, do 50 % jego wartości.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Kursu opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Kursu kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Kursu prawa jazdy kat. C, E do C, D
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II postępowania – Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi
z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu opieki nad osobami starszymi, chorymi
lub dziećmi (do wyboru);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III postępowania – Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs pracownika administracyjno-biurowego, pracownika biurowego, sekretarki (do wyboru);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV postępowania – Kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs kierowcy wózka jezdniowego;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V postępowania - Kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy (dowolna kategoria);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Należy złozyć wykaz doświadczenia oraz:
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia Publicznego
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z oświadczeniem dotyczącym przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz osób oraz wykaz sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b i 4c
do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz(-e) stanowiący(-e) załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
13. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013 r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 31.10.2013 r. lub do 30.11.2013 r. (w zależności od terminu zakończenia szkolenia),
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
15. W przypadku cz. V zamówienia, przed zawarciem umowy instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 30.11.2013 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą
z dnia 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Niedostarczenie tego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie jednoznaczne z uchylaniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część II postępowania – Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi
z modułem języka angielskiego lub niemieckiego + 4- tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: opieka nad osobami starszymi i chorymi, opieka nad dziećmi, język angielski, język niemiecki) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część III postępowania – Kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: obsługa sekretariatu, obsługa komputera, sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej, język angielski, język niemiecki) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Część IV postępowania – Kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dwoma wózkami jezdniowymi.
Część V postępowania - Kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Należy złożyć wykaz osób i sprzętu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-7/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 12.4.2013
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2013 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2013 - 09:00
Miejscowość:
Powiatowy urząd Pracy w Częstochowie, pok. 217, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Szkolenia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.3.2013
 
                                                                Częstochowa, 2013-04-03
ZPZ-271-7/2013
 
MODYFIKACJA SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy    w Częstochowie – część V zamówienia - kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zawiadamia o dokonanej modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
 
W przypadku części V postępowania - kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D, w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
-        I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 15 osób (5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. E do C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. D),
-        II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. – 15 osób (5 osób w zakresie prawa jazdy kat. C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. E do C, 5 osób w zakresie prawa jazdy kat. D),
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które będą się szkolić w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C, D.”
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.
 
                                                                                                       Częstochowa, 2013-04-04
ZPZ-271-7/2013
 
MODYFIKACJA SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie – część II zamówienia - Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymii dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego+ 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; część III zamówienia - kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie zawiadamia o dokonanej modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
 
W części II postępowania - Kurs opieki nad osobami starszymi, chorymi
 i dziećmi z modułem języka angielskiego lub niemieckiego+ 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
, w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym minimum 120 godzin z zakresu opieki nad osobami starszymi chorymi i dziećmi oraz minimum 80 godzin z zakresu języka angielskiego lub niemieckiego) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 800 do1800, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 50% zajęć musi odbywać się w godzinach między 800, a 1500.”
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.
W części III postępowania - kurs pracownika administracyjno – biurowego z modułem języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
,
w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
„3. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia (w tym minimum 170 godzin z zakresu obsługi sekretariatu, komputera, sporządzania dokumentacji kadrowo-płacowej, ochrony środowiska i równości szans kobiet i mężczyzn oraz minimum 80 godzin z zakresu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym) oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość i ilość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 800 do1800, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 50% zajęć musi odbywać się w godzinach między 800, a 1500.”
Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.
 
 
 
                                                                                                       Częstochowa, 2013-04-10
ZPZ-271-7/2013
 
MODYFIKACJA SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy   w Częstochowie – część V zamówienia - kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zawiadamia o dokonanej modyfikacji SIWZ:
 
W przypadku części V postępowania - kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D, w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pierwsze zdanie w punkcie 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minimalny zakres tematyczny szkolenia.
 
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. „
 
Pozostałe warunki opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.
 
 

MODYFIKACJA SIWZ (37kB) word
MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (45kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (232kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (93kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (149kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, osób i sprzętu (107kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (94kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (106kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (324kB) zip
MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (39kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJACH (240kB) zip

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (29 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (29 marca 2013, 10:51:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237