Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 23.06.2008r.
 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część V – kurs języka niemieckiego dla 10 osób
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 8, złożoną przez
 
Akademickie Centrum Lingwistyczne
ul. Nowowiejskiego 6
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 1, złożona przez:
Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju
Ul. Urbanowska 32/4
60-647 Poznań
Uzasadnienie:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił wymóg, by każdy z uczestników kursu języka niemieckiego otrzymał: podręczniki do nauki języka niemieckiego (podręcznik z zakresu teorii i ćwiczeń) oraz do wyboru kasety magnetofonowe lub płyty CD do nauki języka niemieckiego. Uczestnicy szkolenia winni ponadto otrzymać słowniki: niemiecko-polski
i polsko-niemiecki oraz książkę z rozmówkami polsko-niemieckimi.
Wykonawca w formularzu oferty wskazał, że uczestnicy otrzymają:
Podręcznik „Total English”, zeszyt ćwiczeń „Total English”, słownik polsko-angielski
i angielsko-polski, rozmówki polsko-angielskie, płytę CD i czasopisma anglojęzyczne. Natomiast w programie kursu przewidział dla każdego uczestnika „komplet słuchacza”: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, płytę CD lub DVD. Z programu kursu wynika więc, że Wykonawca nie zapewnia uczestnikom wymaganych materiałów, tj.: słownika oraz rozmówek.
Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie a dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 podlega odrzuceniu.
Oferta nr 4, złożona przez:
AXON Poland Sp. z o. o.
Ul. Floriańska 5
31-019 Kraków
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.
Oferta nr 7, złożona przez:
Edukacja Plus
Ul. Wertera 8
20-713 Lublin
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,11
3,33
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,39
10,17
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
6,50
19,50
3
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,37
7,11
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,99
5,97
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,18
9,54
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
7,64
22,92
 
 
5
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,01
6,03
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,95
5,85
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
4,76
14,28
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
8,82
26,46
6
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,80
5,40
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
4,12
12,36
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
7,82
23,46
 
 
 
8
Akademickie Centrum Lingwistyczne
ul. Nowowiejskiego 6
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
5,93
17,79
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,10
0,30
 
 
 
RAZEM
11,23
33,69
9
„SAS” Ośrodek Nauki Języków Obcych Krystyna Knapińska
ul. Dekabrystów 41
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,59
4,77
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
2,10
6,30
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
5,03
15,09
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
8,92
26,76
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (190kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 10:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201