Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla PUP w Czestochowie

 

ZPZ-271-41/2012                                                                 Częstochowa, 2012-05-12

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usług wsparcia technicznego dla  Powiatowego Urzędu Pracy   w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 

IMNS Polska Sp.z o.o. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 100%

Razem

 

1

IMNS Polska Sp.z o.o.

ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław

 

 

 

300,00

 

300,00

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (5 grudnia 2012)
Opublikował: a_kukla (5 grudnia 2012, 11:49:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213