Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego- cz.III kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych

ZPZ-271-12/2012                                                                 Częstochowa, dn. 17.05.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA - kurs kierowcy wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr, Al. Kościuszki 13 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
2.       
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.        
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
18,36
3,00
21,36
 
2.
 
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
16,74
3,00
19,74
3.
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
28,35
0,00
28,35
4.
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr,
Al. Kościuszki 13 42-200 Częstochowa
 
Z.P.U. Alicja Glińska ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
27,00
 
 
 
 
25,92
3,00
 
 
 
 
3,00
30,00
 
 
 
 
28,92
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (17 maja 2012)
Opublikował: a_kukla (17 maja 2012, 12:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412