Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą wirtualizacji dla potrzeb PUP w Częstochowie

Częstochowa: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługa dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie
Numer ogłoszenia: 301582 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługa dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Czestochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Serwery pod wirtualizację - 3 szt.Macierz dyskowa - 1 szt.III. Przełącznik sieci SAN FC - 2 szt. Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów - 1 szt.V. Usługi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 32.42.00.00-3, 48.62.00.00-0, 71.35.63.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający żąda wniwsienia wadium w wysokości 4 tys zł.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej: - dwie dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie systemów wirtualizacji serwerów) oraz że dostawy te zostały wykonana należycie. - dwie dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie systemu backupu) oraz że dostawy te zostały wykonana należycie, - dwie dostawy w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, (dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych) oraz że dostawy te zostały wykonana należycie,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: minimum dwoma wdrożeniowcami z certyfikatami z oprogramowania wirtualnego VCP lub równoważnego, posiadającymi doświadczenie z zakresu odpowiadającego zakresowi przedmiotowemu zamówienia oraz posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji o klauzuli poufne zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 196. poz. 1631).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka Zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: u. Szymanowskiego 15 42-200 Częstochowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 09:30, miejsce: PUP Czestochowa ul. K. Szymanowskiego 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (126kB) word
zał. nr 3- oferta cenowa (38kB) word
zał. nr 4 - wykaz osób, wykaz wykonawców (47kB) word
zał. nr 8 - wykaz części zamówienia (33kB) word
zał. nr 2 - Formularz Oferty (38kB) word
zał. nr 1-opis przedmiotu zamówienia (192kB) word
zał. 5- oświadczenia z art. 22 i 25 ustawy (38kB) word
zał. nr 6 - wykaz dokumentów (128kB) word
zał. nr 7 - wzór umowy (49kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (14 sierpnia 2012)
Opublikował: a_kukla (14 sierpnia 2012, 13:45:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384