Pretarg nieograniczony o wartości powyże 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- kurs ksiegowosci wspomaganej komputerem, kurs magazyniera, kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości, k

03/05/2011    S85    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2011/S 85-139453
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 13 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2011 r. – 7 osób (w tym: 5 osób – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 8 osób (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie),
1.2 Miejsce szkoleniaKursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy.
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowym w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Część II - kurs magazyniera.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu lipcu 2011 r.
Program kursu musi obejmować minimum 240 godzin dydaktycznych przeznaczonych na jednego uczestnika szkolenia z tego:
— minimum 60 godzin musi przypadać na zajęcia z zakresu obsługi komputera.
(WORD, EXCEL, OUTLOOK, oraz korzystanie z Internetu),
— minimum 30 godzin przeznaczonych na obsługę kas fiskalnych z minimum sanitarnym,
— minimum 70 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu wyglądu i prezentacji osobistej, ABC Savoir Vivr-u, dokumentacji handlowej, handlu hurtowego i detalicznego, marketingu i reklamy, sztuki negocjacji z klientem, etyki w zawodzie specjalisty ds. sprzedaży, komunikacji jako podstawowego składnika interakcji pomiędzy ludźmi,
— minimum 60 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu kierowcy wózka jezdniowego (szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach. Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego),
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Szkolenie w części przypadającej na zajęcia z zakresu kierowcy wózka jezdniowego musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
I.
— podstawowe zasady korzystania z komputera (elementy składowe zestawu komputerowego),
— obsługa systemów operacyjnych (WINDOWS XP),
— obsługa pakietu biurowego MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK):
— WORD - poziom podstawowy np.: podstawowe operacje na tekście, formatowanie tekstu i dokumentu, tworzenie tabel, wzorów matematycznych, wykorzystanie wbudowanego programu rysunkowego, tworzenie przypisów, sprawdzanie poprawności ortograficznej, drukowanie itp.,
— WORD - poziom średniozaawansowany: dostosowywanie pasków narzędziowych oraz szablonów do własnych potrzeb, korespondencja seryjna, nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych, zabezpieczenia dokumentów, wstawianie odsyłaczy, tworzenie indeksu haseł, przekształcanie tekstu w tabelę, połączenie programu Word i Excel, zaawansowane opcje wydruku,
— EXCEL - poziom podstawowy: struktura Excel – wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi, wprowadzanie i edycja danych w arkuszu, konstruowanie formuł, wzorów, formatowanie danych w arkuszu, operacje na blokach danych, praca z funkcjami, tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel, automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów, tworzenie wykresów, drukowanie arkusza,
— EXCEL - poziom średniozaawansowany: dostosowywanie pasków narzędziowych oraz szablonów do własnych potrzeb, omówienie automatyzacji pracy (korzystanie z gotowych asystentów, wymiana danych pomiędzy Excel a innymi aplikacjami, zabezpieczenie danych w arkuszu, ukrywanie i zabezpieczanie hasłem fragmentów lub całego arkusza, tworzenie i obsługa tabel przestawnych, funkcje grupowania i rozgrupowywania danych w arkuszu, praca ze stylami, wykorzystanie zaawansowanych funkcji statystycznych, finansowych i logicznych, projektowanie interaktywnych formularzy,
— OUTLOOK – prezentacja możliwości programu, konfiguracja Outlook, przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, obsługa kalendarza, formularza kontaktów, konfigurowanie dziennika,
— wprowadzenie do pracy w sieci Internet (Internet Explorer, Outlook Express), sposób podłączenia do sieci Internet, obsługa przeglądarki stron www (Internet Explorer) – omówienie ogólnych zasad ich działania, korzystanie z poczty elektronicznej e-mail, zakładanie własnego konta poczty elektronicznej, konfigurowanie programu pocztowego Outlook Express, obsługa programu Outlook Express.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jeden komputer.
II.
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
III.
— ABC Savoir Vivr-u,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— dokumentacja handlowa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
— sztuka negocjacji z klientem,
— etyka w zawodzie specjalisty ds. sprzedaży,
— komunikacja jako podstawowego składnika interakcji pomiędzy ludźmi.
IV.
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
V.
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
Część III - kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie). Winno się ono rozpocząć w miesiącu czerwcu 2011 r.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— ABC Savoir Vivru,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
— kultura obsługi klienta, higiena zawodowa,
— podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia, aparaty, materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy, pracownia fryzjerska,
— zasady bhp i p.poż. w pracy fryzjera,
— diagnoza skóry i włosów,
— kształtowanie fryzur: formy i kolory,
— dobór fryzury do kształtu twarzy i typu urody,
— pielęgnacja włosów (mycie, masaż głowy, regeneracja włosów itp.),
— podstawy strzyżenia włosów krótkich, średnich i długich (strzyżenie klasyczne i nowatorskie techniki strzyżenia, cięcie geometryczne),
— układanie fryzur (np. układanie fryzur na ślub, na wieczór sylwestrowy – upięcia, koki, anglezy, fale z lat 20 – tych),
— wyciąganie i wygładzanie włosów,
— podstawy chemii materiałów fryzjerskich,
— skręcanie, loki,
— techniki robienia trwałej,
— techniki nakładania farby – pasemka, baleyage itp. modne koloryzacje dla potrzeb indywidualnych i sesji zdjęciowych,
— zdobnictwo we fryzjerstwie,
— dobór odpowiedniej kolorystyki do typu urody i koloru włosów przy farbowaniu włosów,
— strzyżenie fryzur męskich,
— podstawy przedsiębiorczości,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Część IV - kurs operatora koparko - ładowarki w zakresie kl. III Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (w tym: 7 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (w tym: 7 osób – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
Winno się ono rozpocząć w miesiącu czerwcu 2011 r.
Program szkolenia umożliwiający zdobycie uprawnień na operatora koparko – ładowarki kl. III musi być realizowany zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— dokumentacja techniczna,
— przepisy BHP,
— podstawy elektroniki,
— silniki spalinowe,
— elementy hydrauliki,
— technologia robót,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Część V - kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (w tym: 17 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2011 r. – 10 osób (w tym: 7 osób – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez.
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, 3 osoby – finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2011 r. – 10 osób (finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd.
Pracy w Częstochowie),
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z pracą na stanowisku kasjer – sprzedawca oraz zaznajomienie uczestników z przepisami sanitarnymi oraz podstawowymi zagadnieniami higieny w obrocie i produkcji artykułami spożywczymi.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA kurs księgowości wspomaganej komputerem
1)KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 13 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku księgowym w różnych podmiotach gospodarczych oraz zapoznanie między innymi z:
— zasadami rachunkowości, rodzajami ksiąg rachunkowych i sposobem ich prowadzenia (ewidencjonowany przychód-ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe),
— rozliczeniami z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— obsługą komputerowych programów finansowo – księgowych,
— obsługą kas fiskalnych,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko komputerowe.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 19 500,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA kurs magazyniera
1)KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 240 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
2.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program kursu musi obejmować minimum 240 godzin dydaktycznych przeznaczonych na jednego uczestnika szkolenia z tego:
— minimum 60 godzin musi przypadać na zajęcia z zakresu obsługi komputera.
(WORD, EXCEL, OUTLOOK, oraz korzystanie z Internetu),
— minimum 30 godzin przeznaczonych na obsługę kas fiskalnych z minimum sanitarnym,
— minimum 70 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu wyglądu i prezentacji osobistej, ABC Savoir Vivr-u, dokumentacji handlowej, handlu hurtowego i detalicznego, marketingu i reklamy, sztuki negocjacji z klientem, etyki w zawodzie specjalisty ds. sprzedaży, komunikacji jako podstawowego składnika interakcji pomiędzy ludźmi,
— minimum 60 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu kierowcy wózka jezdniowego (szkolenie musi zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach. Każdy z uczestników kursu musi odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego),
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Szkolenie w części przypadającej na zajęcia z zakresu kierowcy wózka jezdniowego musi zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
I.
— podstawowe zasady korzystania z komputera (elementy składowe zestawu komputerowego),
— obsługa systemów operacyjnych (WINDOWS XP),
— obsługa pakietu biurowego MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK):
— WORD - poziom podstawowy np.: podstawowe operacje na tekście, formatowanie tekstu i dokumentu, tworzenie tabel, wzorów matematycznych, wykorzystanie wbudowanego programu rysunkowego, tworzenie przypisów, sprawdzanie poprawności ortograficznej, drukowanie itp.,
— WORD - poziom średniozaawansowany: dostosowywanie pasków narzędziowych oraz szablonów do własnych potrzeb, korespondencja seryjna, nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych, zabezpieczenia dokumentów, wstawianie odsyłaczy, tworzenie indeksu haseł, przekształcanie tekstu w tabelę, połączenie programu Word i Excel, zaawansowane opcje wydruku,
— EXCEL - poziom podstawowy: struktura Excel – wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi, wprowadzanie i edycja danych w arkuszu, konstruowanie formuł, wzorów, formatowanie danych w arkuszu, operacje na blokach danych, praca z funkcjami, tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel, automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów, tworzenie wykresów, drukowanie arkusza,
— EXCEL - poziom średniozaawansowany: dostosowywanie pasków narzędziowych oraz szablonów do własnych potrzeb, omówienie automatyzacji pracy (korzystanie z gotowych asystentów, wymiana danych pomiędzy Excel a innymi aplikacjami, zabezpieczenie danych w arkuszu, ukrywanie i zabezpieczanie hasłem fragmentów lub całego arkusza, tworzenie i obsługa tabel przestawnych, funkcje grupowania i rozgrupowywania danych w arkuszu, praca ze stylami, wykorzystanie zaawansowanych funkcji statystycznych, finansowych i logicznych, projektowanie interaktywnych formularzy,
— OUTLOOK – prezentacja możliwości programu, konfiguracja Outlook, przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, obsługa kalendarza, formularza kontaktów, konfigurowanie dziennika,
— wprowadzenie do pracy w sieci Internet (Internet Explorer, Outlook Express), sposób podłączenia do sieci Internet, obsługa przeglądarki stron www (Internet Explorer) – omówienie ogólnych zasad ich działania, korzystanie z poczty elektronicznej e-mail, zakładanie własnego konta poczty elektronicznej, konfigurowanie programu pocztowego Outlook Express, obsługa programu Outlook Express.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jeden komputer.
II.
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
III.
— ABC Savoir Vivr-u,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— dokumentacja handlowa,
— zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
— zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
— sztuka negocjacji z klientem,
— etyka w zawodzie specjalisty ds. sprzedaży,
— komunikacja jako podstawowego składnika interakcji pomiędzy ludźmi.
IV.
— typy stosowanych wózków jezdniowych,
— budowa wózka,
— czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkiem,
— czynności operatora w czasie pracy wózkiem,
— wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
— wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż.,
— praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków,
— bezpieczna wymiana butli gazowych,
— wiadomości o dozorze technicznym.
V.
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2.5 Materiały szkoleniowe dla uczestników, poczęstunek
Każdy uczestnik kursu musi otrzymać następujące materiały szkoleniowe: minimum jeden podręcznik z zakresu obsługi komputera, minimum jeden podręcznik z zakresu obsługi kasy fiskalnej, minimum jeden podręcznik z zakresu obsługi wózka jezdniowego, minimum jeden podręcznik z zakresu marketingu, negocjacji, komunikacji w handlu i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką prowadzonego kursu oraz zeszyt A4 w twardej oprawie, długopis, ołówek, zakreślacz itp. przybory piśmienne.
Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej z rączką.
Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik ku
Ponadto wymagane jest aby każdy uczestnik kursu otrzymał wszystkie materiały oraz prezentacje użyte na szkoleniu zapisane w wersji elektronicznej na pendrive o pojemności minimum 2GB.
Wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób bezrobotnych w szkoleniu finansowanego z EFS, muszą zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację szkolenia, a także muszą być opatrzone emblematem Wspólnoty i logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnego z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (www.efs.gov.pl/promocja+EFS/).
Wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom kursu higieniczne miejsce do spożywania poczęstunku. W sali lub jej bliskim sąsiedztwie musi znajdować się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 20 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiebiorczości
1)KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— ABC Savoir Vivru,
— utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
— sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
— kultura obsługi klienta, higiena zawodowa,
— podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia, aparaty, materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy, pracownia fryzjerska,
— zasady bhp i p.poż. w pracy fryzjera,
— diagnoza skóry i włosów,
— kształtowanie fryzur: formy i kolory,
— dobór fryzury do kształtu twarzy i typu urody,
— pielęgnacja włosów (mycie, masaż głowy, regeneracja włosów itp.),
— podstawy strzyżenia włosów krótkich, średnich i długich (strzyżenie klasyczne i nowatorskie techniki strzyżenia, cięcie geometryczne),
— układanie fryzur (np. układanie fryzur na ślub, na wieczór sylwestrowy – upięcia, koki, anglezy, fale z lat 20 – tych),
— wyciąganie i wygładzanie włosów,
— podstawy chemii materiałów fryzjerskich,
— skręcanie, loki,
— techniki robienia trwałej,
— techniki nakładania farby – pasemka, baleyage itp. modne koloryzacje dla potrzeb indywidualnych i sesji zdjęciowych,
— zdobnictwo we fryzjerstwie,
— dobór odpowiedniej kolorystyki do typu urody i koloru włosów przy farbowaniu włosów,
— strzyżenie fryzur męskich,
— podstawy przedsiębiorczości,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 25 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA kurs operatora koparko-ładowarki kl.III
1)KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (w tym: 7 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program szkolenia umożliwiający zdobycie uprawnień na operatora koparko – ładowarki kl. III musi być realizowany zgodnie z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 118, poz. 1263) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— dokumentacja techniczna,
— przepisy BHP,
— podstawy elektroniki,
— silniki spalinowe,
— elementy hydrauliki,
— technologia robót,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
— nazwę i zakres szkolenia,
— czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
— wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
— cele szkolenia,
— plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
— opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
— wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych.
(z wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
— przewidziane sprawdziany i egzaminy,
— informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu), z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną), oraz czy powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane są do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
— informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik otrzyma podczas szkolenia, z wyszczególnieniem informacji na temat miejsca do spożywania poczęstunku, oraz informacji czy w sali lub jej bliskim sąsiedztwie znajduje się dodatkowy stolik, czajnik (termos) oraz miejsce zapewniające możliwość przechowywania produktów spożywczych i naczyń jednorazowych dla uczestników kursu bez dostępu dla osób trzecich.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 33 600,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym
1)KRÓTKI OPIS
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (w tym: 17 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 osoby kierowane przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań związanych z pracą na stanowisku kasjer – sprzedawca oraz zaznajomienie uczestników z przepisami sanitarnymi oraz podstawowymi zagadnieniami higieny w obrocie i produkcji artykułami spożywczymi.
Należy przedstawić program zajęć, który musi zawierać minimum następujący zakres tematyczny:
— budowa kas fiskalnych,
— zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
— funkcje kasjera,
— programowanie kasy fiskalnej,
— rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
— sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
— obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych,
— drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
— wystawianie faktur i rachunków,
— bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
— szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
— oraz dodatkowo należy uwzględnić zagadnienia z zakresu ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom).
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Bez VAT 6 000,00 PLN
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie kurs księgowości wspomaganej komputerem oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II - kurs magazyniera.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs magazyniera oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III - kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs fryzjerski oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl.III.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie - kurs operatora koparko-ładowarki oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie – kurs obsługi kas fiskalnych oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą posiadającym doświadczenie: w postaci:
— minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych.
Część II - kurs magazyniera.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi, dziesięcioma kasami fiskalnymi oraz jednym wózkiem jezdniowym.
Część III - kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum pięcioma stanowiskami fryzjerskimi, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Część IV - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl.III.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną koparko – ładowarką.
Część V – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, dziesięcioma kasami fiskalnymi.

d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział VI- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), sprzętu, wykaz wykładowców, którymi dysponuje wykonawca do przeprowadzenia kursu - zał. Nr 4a, 4b,4c do SIWZ;
c) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
3. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), sprzętu, wykaz wykładowców, którymi dysponuje wykonawca do przeprowadzenia kursu, stanowiące zał. Nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN, ważna co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Kserokopie certyfikatów jakości świadczonych usług poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
13. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
14. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy.
15. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) aktualne (ważne w 2011r.) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy z dnia 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20 000 PLN ważną do min. 30.11.2011 r,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
16. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2, 6, 7, 8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs księgowości wspomaganej komputerem.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą posiadającym doświadczenie: w postaci:
— minimum jednego przeprowadzonego kursu grupowego (dla min. 5 osób) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu zasad rachunkowości, rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym, obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych, obsługi kas fiskalnych.
Część II - kurs magazyniera.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi, dziesięcioma kasami fiskalnymi oraz jednym wózkiem jezdniowym.
Część III - kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum pięcioma stanowiskami fryzjerskimi, które będą wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
Część IV - kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie kl.III.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną koparko – ładowarką.
Część V – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, dziesięcioma kasami fiskalnymi.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
zz-271-4-2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2011 - 08:30
                                                          Częstochowa, 2011-05-06
ZZ-271-4/2011
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Zamawiający podaje:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs fryzjerski oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
 Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
1.      Czy szkolenie grupowe 5 osobowe musi być realizowane przez jedną jednostkę (instytucję), czy też może to być kurs, w którym uczestniczyły osoby z różnych instytucji np. 3 osoby z GOPS, 1 osoba z MOPS oraz 1 osoba z wolnego naboru? Wszystkie te osoby uczestniczyły w jednym tym samym kursie.
2.      Jaki dokument należy przedstawić, potwierdzający udział osoby z wolnego naboru? Czy referencje tej prywatnej osoby są wystarczające.
3.      Czy zakres objęty przedmiotem zamówienia oznacza kurs fryzjerski, czy musi to być przeprowadzone szkolenie zawierające dokładny zakres taki jak w nazwie, mianowicie kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości?
4.      Czy referencje z przeprowadzonego tylko kursu fryzjerskiego (bez podstaw małej przedsiębiorczości) są wystarczające?”
 
Wyjaśnienia:
            Ad. 1. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w realizowanym przez niego szkoleniu brały udział osoby z jednej lub z różnych instytucji (na przykład: 3 osoby z GOPS, 1 osoba z MOPS oraz 1 osoba z wolnego naboru). Łączna liczba osób biorąca udział w szkoleniu nie może być mniejsza niż 5 osób. 

       Ad. 2. Z przedłożonych referencji musi wynikać, iż kurs został zrealizowany należycie. Z treści referencji musi wynikać ponadto temat kursu, liczba uczestników kursu oraz termin jego realizacji. Referencje mogą zostać podpisane przez osoby biorące udział w szkoleniu, jeżeli szkolenie zostało przeprowadzone z tzw. wolnego naboru.

     Ad. 3 i 4. Zgodnie z wyżej cytowanym warunkiem udziału w postępowaniu, Zamawiający za usługę objętą przedmiotem zamówienia  uzna kurs fryzjerski. Zamawiający nie wymaga, aby był to kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości. Stąd też na potwierdzenie należytego wykonania usługi należy złożyć referencje dotyczące minimum kursu fryzjerskiego (niekoniecznie z podstawami małej przedsiębiorczości).
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ. (32kB) word
zał. nr 2 Formularz oferty (86kB) word
zał. nr 9 - wzór umowy (112kB) word
zał. nr 5 - program szkolenia (85kB) word
zał. nr 3 - oświadczenie (143kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (219kB) word
zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (268kB) word
zał. nr 4 - wykaz doświadczenia, sprzetu, wykładowców (210kB) word
zał. nr 6 - harmonogram kursu (122kB) word
zał nr 10 - wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (85kB) word
zał. nr 7-preliminarz kosztów kursu (96kB) word
zał.nr 8- wykaz dokumentów (105kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (4 maja 2011)
Opublikował: j_stepien (4 maja 2011, 10:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355