Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym o wartości powyżej 193 000 euro- cz. III kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych)

ZZ-271-21/2010                                                                    Częstochowa, dn. 04.10.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA – kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych)
 
OGLOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
ul. Kościuszki 13, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
 ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
20,79
3,00
23,79
2.
 
 
Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8 
42-200 Częstochowa
 
22,95
 
3,00
25,95
 
3.
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Centrum Kształcenia Zawodowego
    w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
21,60
3,00
24,60
 
4.
 
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
ul. Kościuszki 13, 42-200 Częstochowa
 
27,00
0,00
27,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego
 
4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (5 października 2010)
Opublikował: a_kukla (5 października 2010, 08:31:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410