Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Izabela Burzawa
Izabela Grygiel
  Adres:
ul. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-61-36 lub 56
  Faks:
034 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Organizacja szkoleń przeznaczonych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
1. kurs prawa jazdy kat. - przewidziano do przeszkolenia 40 osób,
2. kurs prawa jazdy kat. E do C - Przewidziano do przeszkolenia 14 osób
3. kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazy kat. B oraz kat. D. dla osób posiadających prawo jazdy kat.C Przewidziano do przeszkolenia 6 osób
4. kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych w wózkach) - Przewidziano do przeszkolenia 40 osób
5. kurs spawania podstawowego (metody: G, E, MAG, TIG) . Przewidziano do przeszkolenia 40 osób
6. kursy nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym . Przewidziano do przeszkolenia - 40 osób
7. kursy nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Przewidziano do przeszkolenia - 30 osób
8. kursy nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym metodą SITA - Przewidziano do przeszkolenia - 10 osób
9. kurs sekretarki - Przewidziano do przeszkolenia - 10 osób
10. kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office) . Przewidziano do przeszkolenia 50 osób
11. kurs przedstawiciela handlowego (obsługa komputera, kurs prawa jazdy kat. B) Przewidziano do przeszkolenia 30 osób
12. kurs kroju i szycia - Przewidziano do przeszkolenia - 20 osób
13. kurs magazyniera (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa wózka jezdniowego z wymianą butli gazowych) - Przewidziano do przeszkolenia - 20 osób ,
14. kurs księgowości wspomaganej komputerem - Przewidziano do przeszkolenia 50 osób
15. kurs specjalisty ds. kadr i płac Przewidziano do przeszkolenia 35 osób
16. kurs pracownika remontowo -budowlanego wraz z uprawnieniami SEP - Przewidziano do przeszkolenia - 20 osób
17. kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych - Przewidziano do przeszkolenia - 10 osób
18. kurs obsługi programu AUTOCAD - Przewidziano do przeszkolenia 10 osób
19. kurs grafiki komputerowej (obsługa programu Adobe Photoshop i Corel Draw ) - Przewidziano do przeszkolenia 10 osób
20. kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD) - Przewidziano do przeszkolenia - 10 osób
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 80.42.30.00
  Dodatkowe przedmioty
80.42.33.20
80.42.60.00
80.42.00.00
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
768 100,00 PLN czyli 175 085,47 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:   7  i/lub w dniach:  15  (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   
 i/lub data zakończenia 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
Nie wymagane wadium
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 4.aktual. zaśw. z US o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 5. aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego. 6.polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7.zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione wzór umowy. 8.wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne(ważne w 2007 r.) zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez WUP. 9.aktualne zezwolenie na prowadzenie szkoleń wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w przypadku składania ofert częściowych na części: I, II, III i XI. Ważne minimum do 31.12.2007 r. 10.certyfikat wydany przez ODK w Mysłowicach potwierdzający uzyskanie Wykonawcy uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania zaświadczeń w zakresie "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym" w przypadku składania oferty częściowej: IV, XIII część. Ważny minimum do 31.12.2007 r.
11.atest Inst. Spaw. w Gliwicach informujący o uprawnieniach Wykonawcy do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w przypadku składania oferty częściowej: V część. Ważny minimum do 31.12.2007 r. 12. na mocy art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 6,8,9,10. 13.wykaz wykorzystywanych do wykonania zamówienia narzędzi, sprzętu i materiałów
14.Wypełniony załącznik nr 10 do SIWZ dla każdego z wykładowcy i instruktora z osobna. 15.zaparafowany przez osoby uprawnione załącznik nr 11 do SIWZ.
16.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 składa dok., wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu lub jeśli się takich nie wydaje to składa dok. w zakresie art.24 ust.1 pkty 4-8 zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. koszt szkolenia : 40

2. warunki lokalowe, sprzęt i materiały : 30

3. kwalifikacje kadry dydaktycznej : 30

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2007-04-15 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2007-04-16
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2007-04-16 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa
p. 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2007-04-03

zalacznik1011.doc (132kB) word
zalacznik1.doc (75kB) word
zalacznik8.doc (69kB) word
zalacznik9.doc (82kB) word
zalacznik12.doc (87kB) word
zalacznik2.doc (342kB) word
zalacznik3.doc (90kB) word
zalacznik6.doc (93kB) word
zalacznik7.doc (71kB) word
SIWZ.doc (187kB) word
wyjSIWZ.doc (102kB) word
zalacznik4.doc (114kB) word
zalacznik5.doc (113kB) word

metryczka


Opublikował: admin (7 czerwca 2007, 00:30:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519