Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowym

28/09/2012    S187    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2012/S 187-308048
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Anna Kukla
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia awodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Cestochowie- cz. I- Część I - Kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowymi.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Część I - Kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowymi- dla 11 osób.
— Część II - Kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik- dla 13 osób,
— Część III - Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy- dla 6 osób,
— Część IV - Kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG) dla 14 osób,
— Część V - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy dla 21 osób.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowymi
1)Krótki opis
Przewidziano przeszkolenie 11 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu PracyProgram kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:
— warunki prawne wynikające z ustawy Prawo Energetyczne, Kodeksu Pracy i innych ustaw,
— rodzaje instalacji elektrycznych (podział i charakterystyka),
— skuteczność ochrony przeciwpożarowej,
— rodzaje silników elektrycznych (podział na moc i napięcie zasilania),
— zabezpieczenie silników elektrycznych od zwarć i przeciążeń,
— charakterystyka i podział, stopnie zabezpieczenia i stopnie ochrony opraw oświetleniowych, wymagane cechy oświetlenia, elektronarzędzia w świetle normy PN,
— zasady prowadzenia kontroli sprawności elektrycznych,
— sposoby prowadzenia dokumentacji zgodnie z wymaganiami BHP.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem na stanowisko eksploatacji (E) i dozoru (D) przed Komisją Kwalifikacyjną SEP powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Koszt egzaminu należy wliczyć w cenę kursu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: cz.II- kurs specjalisty ds kadr i plac z programem Symfonia i Płatnik
1)Krótki opis
Przewidziano przeszkolenie 13 osób bezrobotnych (szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy). Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do podjęcia pracy na stanowisku kadrowo – płacowym oraz zapoznanie między innymi:
— ze sprawami pracowniczymi w firmie,
— z zatrudnieniem wg prawa pracy i prawa cywilnego,
— z zasadami prowadzenia dokumentacji ewidencji pracowniczej,
— z zasadami przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej,
— z zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji zatrudnienia i czasu pracy,
— z zasadami rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym,
— z obsługą programów z zakresu kadr i płac (Symfonia, Płatnik).
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jeden komputer wyposażony w aktualną wersję programów Płatnik i Symfonia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część III – Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy
1)Krótki opis
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Część IV - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG)
1)Krótki opis
Program kursu powinien obejmować: przygotowanie uczestników do egzaminu w zakresie podstawowego spawania:
— elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) – 135 – grupa materiałowa 1.1,
— elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG) – 141 – grupa materiałowa 1.1.
Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym, którego koszt należy wliczyć w cenę kursu.
Dla każdej metody musi zostać przedłożony odrębny program.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Część V - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy
1)Krótki opis
Szkolenie musi zostać przeprowadzone w oparciu o:
Ustawę z dnia 6.9.2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) o transporcie drogowym,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.4.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 314) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.4.2008 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 77, poz. 458) w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.
Program szkolenia musi zostać przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Program szkolenia.
Szkolenie musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zmówień publicznych.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— część I - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV z uprawnieniami dozorowymi dla 11 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
— jedno szkolenie grupowe z zakresu uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV,
— jedno szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część II - kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik dla 13 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
— jedno szkolenie grupowe z zakresu kursu specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik,
— jedno szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługi te zostały wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część III - szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy dla 6 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
— jedno szkolenie grupowe w zakresie kurs kwalifikacji okresowej dla kierowców wykonujących transport drogowy,
— jedno szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część IV - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG) dla 14 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej następujące szkolenia:
— jedno szkolenie grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kursy spawania podstawowego (metoda dowolna),
— jedno szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część V - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy dla 21 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej następujące szkolenia;
— jedno szkolenie grupowe z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy,
— jedno szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: Urzędy Pracy (Powiatowe lub Wojewódzkie), Ośrodki Pomocy Społecznej, Areszt Śledczy, oraz że usługa ta została wykonana należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
c) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający sprecyzował warunek dot. tylko II części zamówienia.
Część II - kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik dla 13 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z zainstalowaną aktualną wersją programu Symfonia i Płatnik.
d) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Część II - kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik dla 13 osób.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z zainstalowaną aktualną wersją programu Symfonia i Płatnik.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-28-2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.10.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.10.2012 - 10:00
Miejscowość:
Czestochowa.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2012
 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (118kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (33kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (50kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (186kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (177kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (42kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (31kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (37kB) word
Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Wykaz doświadczenia i sprzętu (41kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (37kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (68kB) word
TREŚC ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI DO SIWZ (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (28 września 2012)
Opublikował: a_kukla (28 września 2012, 10:28:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232