Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -szkolenie pod nazwą "Aktywny i reprezen

 
ZPZ-271-2/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-06
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Szkolenie pod nazwą: „Aktywny i reprezentacyjny”.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
1
„Instytut Badawczo-Szkoleniowy”
 Sp. z o.o.,
Ul. Artyleryjska 3k,
10-165 Olsztyn
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania –
oferta uznana za odrzuconą
2
SunSnow&More Sp. z o.o.
Ul. Chopina 53,
70-450 Szczecin
 
Wykonawca wykluczony z postępowania –
oferta uznana za odrzuconą
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
4
Polski Instytut Mediacji I Integracji Społecznej
Al. Najświętszej Maryi Panny 24,
 42-202 Częstochowa
 
 
19,98
 
0,00
 
19,98
 
5
PHU Apus Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (7 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (7 marca 2013, 13:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223