Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 

 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2008-11-24
ZZ-271-34/2008
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                   
 
                                                                                                                                                                                          
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej  206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, wybrano do realizacji ofertę nr 1 złożoną przez:
 
 
Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 128,                       tel. 034 3706128.
 
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 5% cena
Liczba punktów
w kryterium 95% ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
Razem
 
1.
 
 
 Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
 
25,00
475,00
500,00
 
   2.
Bonus Systems Polska S.A.
ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa
 
25,00
106,90
131,90

 
 
 
  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (24 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (24 listopada 2008, 12:24:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209