Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego, kurs operatora sprzętu ciężkiego, kurs

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego 2010/S 85-127920
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Justyna Stępień
42-200 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP Częstochowa - kurs kierowcy wózka jezdniowego, kurs operatora sprzętu ciężkiego, kurs kosmetyczny, kurs nauki jez. angielskiego metodą SITA, kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1kV.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
UWAGA: planowane terminy wszystkich kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Przewidziano do przeszkolenia 100 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w sześciu następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 17 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010 r. – 17 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 17 osób (w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 17 osób (finansowanie ze środków EFS),
— V grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 16 osób (finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— VI grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 16 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min.60 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach. Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego uczestników do egzaminu przed komisją UDT.
Szkolenie ma zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.

Każdy z uczestników winien odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
Część II - kurs operatora sprzętu ciężkiego w zakresie kl. III.
(koparka jednonaczyniowa, koparko– ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy).
Przewidziano do przeszkolenia 80 osób. Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej specjalności.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 20 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Zajęcia teoretyczne winny zostać przeprowadzone na terenie Częstochowy.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych w miejscowości, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. Wówczas Wykonawca winien uwzględnić w preliminarzu kosztów takie pozycje jak: dojazd na miejsce zajęć praktycznych (dla całej grupy uczestników szkolenia autokarem), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program winien zawierać wszelkie niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie obsługi maszyn zagadnienia. Winien on obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.9.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Program szkolenia winien być opracowany również w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
Część III - kurs kosmetyczny.
Przewidziano do przeszkolenia 35 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 12 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 2 osoby – finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010 r. – 12 osób (w tym 9 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 3 osób – finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 11 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 300 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Osoba kończąca szkolenie powinna potrafić wykonywać wszelkie niezbędne czynności do prowadzenia szeregu zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej. Powinna potrafić przeprowadzić szczegółowe rozpoznanie skóry, uzależnić od tego rodzaj stosowanych kosmetyków. Powinna również potrafić zastosować odpowiedni rodzaj masażu twarzy, szyi i dekoltu oraz przeprowadzać zabiegi oczyszczające skóry, łagodzenia jej podrażnień, nawilżania itp. Szkolenie winno zapoznać również uczestników kursów z nowościami w tej branży występujących na rynku.
Część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 10 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 10 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu .
Celem tego szkolenia jest osiągnięcie umiejętności zapewniających komunikatywne porozumiewanie się w języku angielskim.
Winno zawierać oprócz zagadnień gramatycznych również zwroty przydatne w życiu codziennym.
Część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
Przewidziano do przeszkolenia 25 osób. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 13 osób (w tym 8 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 5 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 12 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu.
We wszystkich częściach zamówienia, czyli wszystkich kursach w czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2) Opcje
Nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych)
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Przewidziano do przeszkolenia 100 osób Zamawiający planuje przeszkolić osoby w sześciu następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 17 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010 r. – 17 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 17 osób (w tym 7 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 17 osób (finansowanie ze środków EFS),
— V grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 16 osób (finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— VI grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 16 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący 60 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Szkolenie winno zostać przeprowadzone zgodnie z programem opracowanym i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym czyli Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach. Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego uczestników do egzaminu przed komisją UDT.
Każdy z uczestników winien odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Część II - kurs operatora sprzętu ciężkiego w zakresie kl. III (koparka jednonaczyniowa, koparko– ładowarka , ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy)
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Przewidziano do przeszkolenia 80 osób Jedna osoba skierowana przez Zamawiającego na kurs może uczestniczyć w zakresie tylko jednej specjalności.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w czterech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010 r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 20 osób (finansowanie ze środków EFS),
— IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010 r. – 20 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Zajęcia teoretyczne winny zostać przeprowadzone na terenie Częstochowy.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych w miejscowości, w której znajduje się siedziba Wykonawcy. Wówczas Wykonawca winien uwzględnić w preliminarzu kosztów takie pozycje jak: dojazd na miejsce zajęć praktycznych (dla całej grupy uczestników szkolenia autokarem), zakwaterowanie, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program winien zawierać wszelkie niezbędne do uzyskania wiedzy w zakresie obsługi maszyn zagadnienia. Winien on obejmować zarówno część teoretyczną jak i praktyczną wyszczególnioną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.9.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
Program szkolenia winien być opracowany również w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Część III - kurs kosmetyczny
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Przewidziano do przeszkolenia 35 osób. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 12 osób (w tym 10 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 2 osoby – finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010 r. – 12 osób (w tym 9 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 3 osób – finansowanie ze środków Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 11 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący 300 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Osoba kończąca szkolenie powinna potrafić wykonywać wszelkie niezbędne czynności do prowadzenia szeregu zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej. Powinna potrafić przeprowadzić szczegółowe rozpoznanie skóry, uzależnić od tego rodzaj stosowanych kosmetyków. Powinna również potrafić zastosować odpowiedni rodzaj masażu twarzy, szyi i dekoltu oraz przeprowadzać zabiegi oczyszczające skóry, łagodzenia jej podrażnień, nawilżania itp. Szkolenie winno zapoznać również uczestników kursów z nowościami w tej branży występujących na rynku.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 10 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 10 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu .
Celem tego szkolenia jest osiągnięcie umiejętności zapewniających komunikatywne porozumiewanie się w języku angielskim.
Winno zawierać oprócz zagadnień gramatycznych również zwroty przydatne w życiu codziennym.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 5 NAZWA Część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy musza zakończyć do 29.10.2010 r.
Przewidziano do przeszkolenia 25 osób Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2010 r. – 13 osób (w tym 8 osób – finansowanie ze środków EFS, w tym 5 osób – finansowanie ze środków EFS przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010 r. – 12 osób (finansowanie ze środków EFS).
Ostatnia grupa winna zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy winny odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia teoretyczne i praktyczne winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane winno być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 3 godziny zegarowe dziennie - przez 5 dni w tygodniu.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu winni otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak

Zamawijacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiajacy nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w żadnej części zamówienia.
O udzielenie zamówienia moga sie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania doswiadczenia.
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych). Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część II - kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs operatora sprzętu ciężkiego. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część III - kurs kosmetyczny.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs kosmetyczny. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs nauki języka angielskiego metodą SITA. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
— część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca przedłożu wykaz doświadczenia - załącznik nr 4a do SIWZ i oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym.
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma wózkami jezdniowymi.
— część II - kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema koparko-ładowarkami, jedną koparką, jedną ładowarką oraz jednym walcem drogowym.
— część III - kurs kosmetyczny.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum sześcioma łóżkami kosmetycznymi do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych.
— część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum pięcioma w pełni kompletnymi stanowiskami do nauki języka angielskiego metodą SITA (t.j. fotel do nauki i zestaw SITA: urządzenie SITA, mikser dźwięku, ładowarka, etui na urządzenie, płyta CD, instrukcja obsługi zestawu SITA).
— część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca przedłoży wykaz sprzętu - załacznik nr 4b do SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
— część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma wózkami jezdniowymi.
— część II - kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, walec drogowy).
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema koparko-ładowarkami, jedną koparką, jedną ładowarką oraz jednym walcem drogowym.
— część III - kurs kosmetyczny.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum sześcioma łóżkami kosmetycznymi do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych.
— część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum pięcioma w pełni kompletnymi stanowiskami do nauki języka angielskiego metodą SITA (t.j. fotel do nauki i zestaw SITA: urządzenie SITA, mikser dźwięku, ładowarka, etui na urządzenie, płyta CD, instrukcja obsługi zestawu SITA).
— część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certfikaty jakości świadczonych usług posiadane przez wykonawcę. Waga 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-271-7/2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.5.2010 - 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.5.2010 - 08:30
Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój 217.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Szkolenia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
28.4.2010
 
                                                                         Częstochowa, 2010-05-07
ZZ-271-07/2010
               
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
               
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-07/2010 na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
(wszystkie elementy dodane lub zmienione zaznaczono pogrubioną czcionką)
 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych) 
 
Punkt 1.3 Liczba godzin szkolenia.
Modyfikacji ulega następujące zdanie: Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 60 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
 
Punkt 1.4 Minimalny zakres tematyczny szkolenia.
Dodaje się zdanie: Szkolenie ma zakończyć się egzaminem przed komisją UDT, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
 
Część II - kurs     operatora     sprzętu    ciężkiego    w    zakresie   kl. III (koparka jednonaczyniowa, koparko– ładowarka , ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy)
 
Punkt 2.3 Liczba godzin szkolenia.
Modyfikacji ulega następujące zdanie: Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 200 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
 
Część III - kurs kosmetyczny
 
Punkt 3.3 Liczba godzin szkolenia.
Modyfikacji ulega następujące zdanie: Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 300 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
 
Część IV - kurs nauki języka angielskiego metodą SITA
Punkt 4.3 Liczba godzin szkolenia.
Modyfikacji ulega następujące zdanie: Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 150 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część V - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV
Punkt 5.3 Liczba godzin szkolenia.
Modyfikacji ulega następujące zdanie: Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący min. 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
 
 
 
                                                                         Częstochowa, 2010-05-13
ZZ-271-07/2010
               
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
               
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-07/2010 na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
(wszystkie elementy dodane lub zmienione zaznaczono pogrubioną czcionką)
 
1. Załącznik nr 8 do SIWZ – WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Punkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.”
 
 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (30kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (85kB) word
Załącznik nr 4a i nr 4b do SIWZ - Wykaz doświadczenia oraz wykaz sprzętu (93kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (91kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenie zawarte z art. 22 i 24 Pzp oraz oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. (93kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (114kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (154kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (221kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (221kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (103kB) word
Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ - Wzory umów (143kB) zip
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (4 maja 2010)
Opublikował: j_stepien (4 maja 2010, 10:40:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356