Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w CZęstochowie, w zakresie srodków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związan

ZPZ-271-30/2012                                                                 Częstochowa, dn. 16.11.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy, programów oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej
i innymi rodzajami usług.          
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do
realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Częstochowie,
42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 25
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga-100%
Razem
 
1.
 
 
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Częstochowie,
42-200 Częstochowa
 Rynek Wieluński 25
 
300,00
300,00
 
 
 
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (16 listopada 2012)
Opublikował: a_kukla (16 listopada 2012, 10:28:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301