Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Filii w Koniecpolu w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Halina Sieradz, Wanda Rudy
  Adres:
ul. K.Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
Śląskie
  Telefon:
034 3706100
  Faks:
034 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Filii w Koniecpolu w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie i Filii w Koniecpolu w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa oraz Koniecpol
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 66.10.00.00-1
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   2006-06-06
 i/lub data zakończenia 
 2007-12-31
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
NIE
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. spełniania wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i nie jest wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy oraz spełnia warunki szczegółowo określone w SIWZ;
2. jest podmiotem, który definiuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 72,poz.665 z późn. zm.);
3. posiada oddział lub filię swojego banku w Częstochowie, albo zobowiązuje się w złożonej ofercie do otwarcia oddziału lub filii w Częstochowie w terminie do 6 czerwca 2006 r.;
4. posiada oddział lub filię swojego banku w Koniecpolu, albo zobowiązuje się w złożonej ofercie do otwarcia oddziału lub filii w Koniecpolu w terminie do 6 czerwca 2006 r.;
5. złoży oświadczenie o spełnieniu innych warunków określonych w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-05-19 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-05-19
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-05-19 Miejsce
Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul.K.Szymanowskiego 15, pok.113
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
nie
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-05-04

metryczka


Opublikował: admin (23 maja 2006, 14:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344