Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na usługę drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa

 

            

ZZ-271-1/09
OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  na   usługi w zakresie drukowania realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie           Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 207            od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400  
-    specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy         nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę. Specyfikacja jest bezpłatna.
-   specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zmówienia publiczne”)
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia są   usługi w zakresie drukowania realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego
 
 
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień :    CPV: 79810000-5 – usługi drukowania
 
 
Zamawiający oświadcza, że :
 
1.          Nie przewiduje zebrania Wykonawców.
2.          Przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
3.          Nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4.          Nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.          Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.          Nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wymagany termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2010r.
 
 
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełnić poniższe warunki :
 
1.    Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ
 
2.    Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu                       na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych składając stosowne oświadczenie stanowiące załącznik numer 3 do niniejszej specyfikacji.
 
3.    Wykonawca musi wykazać , iż w okresie ostatnich 3 lat , liczonych wstecz od daty wszczęcia postępowania wykonał co najmniej dwie usługi o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia 
 
1)   jako usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego postępowania Zamawiający uzna usługę, której przedmiotem były usługi poligraficzne o wartości nie niższej niż 200.000 złotych brutto każda, wykonana dla jednego zleceniodawcy.
 
2)   Wykonawca składa : wykaz usług o charakterze i zakresie porównywalnym                    z przedmiotem zamówienia na formularzu stanowiącym załącznik numer 5                 do niniejszej specyfikacji wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania             od zamawiających.
 
4.    Wykonawca złoży aktualny certyfikat jakości ISO 9001 (od 2000 do 2008) w zakresie usług poligraficzno-introligatorskich.
 
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie (określonych w Rozdziale VI SIWZ) zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
-     Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
-     Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy   z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Oferty będą podlegać weryfikacji przez Komisję Przetargową.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
 
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
cena                                                                                        - 100 %
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-          Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-          Termin  :  08.04.2009r. do godz. 8:30
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-           Termin : 08.04.2009r. godz. 9:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
 wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 85      ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Częstochowa, 31.03.2009 r.

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (41kB) word
Załącznik nr 3 - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówien publicznych (55kB) word
Załącznik nr 2 - Oferta cenowa (144kB) word
Załącznik nr 6 - Wzrór umowy (76kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (131kB) word
Załącznik nr 4 - Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (43kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz usług o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia (30kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (141kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień, Anna Kukla (31 marca 2009)
Opublikował: j_stepien (31 marca 2009, 11:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242