Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie- cz.I kurs magazyniera (obsługa kompute

ZPZ-271-1/2012                                                                   Częstochowa, dn. 23.03.2012r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

cz.I - kurs magazyniera (obsługa komputera, wózka jezdniowego obejmującego bezpieczną wymianę butli gazowych, zasady gospodarki magazynowej, minimum sanitarne,

4-tygodniowa praktyka u pracodawcy  w wymiarze 25 godzin tygodniowo)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:

Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z  pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty

waga - 10%

Razem

 

1.

 

 

LUGA Agnieszka Glińska, 

ul. Jasnogórska 32/8,

42-200 Częstochowa

 

 

Wykonawca wykluczony

z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

Wykonawca

wykluczony

z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

 

2.

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Pracy „Oświata”,

ul. Faradaya 31,

42-200 Częstochowa

 

27,00

 

3,00

30,00

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (23 marca 2012)
Opublikował: a_kukla (23 marca 2012, 10:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210