Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15

 

ZZ-271-32/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 206 000 euro

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl

NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658


 

ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA

wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :

- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 128 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400

- specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę. Specyfikacja jest bezpłatna.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zmówienia publiczne”)

 •  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych.

KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 30213100-6 – komputery przenośne, 30213000-5 – komputery osobiste, 30237450-8 - tablety graficzne, 30234200-0 – dyski optyczne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 30232120-1 - drukarki igłowe, 30237200-1 – akcesoria komputerowe, 30216110-0 skanery komputerowe, 32420000-3-urządzenia sieciowe, 30192113-6 wkłady drukujące, 48620000-0 – systemy operacyjne


 


 

Zamawiający oświadcza, że :

 1. Nie przewiduje zebrania Wykonawców.

 2. Nie przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniającego.

 3. Nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

 4. Nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 5. Nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 6. Nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy,


 


 


 


 


 

WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :


 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ.


 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ niniejszego postępowania.


 

Oferty będą podlegać weryfikacji przez Komisję Przetargową.


 

INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium.


 

2. Wadium ustala się w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).


 

3. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie:

nr rachunku 93 1050 1142 1000 0023 3441 8866

z dopiskiem „przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego”.


 

4. Zwrotu wadium dla wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, zamawiający dokona niezwłocznie jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.


 

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania

- którego oferta została odrzucona.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


 

7. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.


 

8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.


 

KRYTERIA OCENY OFERT :

cena - 100 %


 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

 • Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114

 • Termin : 18 listopada 2008 r. do godz. 800


 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :

- Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217

 • Termin : 18 listopada 2008 r. do godz. 830


 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

Częstochowa, 07.11.2008 r.


Załącznik nr 5 - wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (77kB) plik
Załącznik nr 6 - Wzór umowy (88kB) plik
Załącznik nr 9 - wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (69kB) plik
Załącznik nr 7 - oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (80kB) plik
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (145kB) plik
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (174kB) plik
Załącznik nr 2 - formularz oferty (80kB) plik
Załącznik nr 3 - oferta cenowa (101kB) plik
Załącznik nr 4 - informacja o parametrach technicznych sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych (164kB) plik
Załącznik nr 8 - wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (73kB) plik

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (7 listopada 2008)
Opublikował: j_stepien (7 listopada 2008, 14:22:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217