Zawiadomienie o nieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę za zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
 
                                                                                      Częstochowa, 2009-10-12
ZZ-271-41/2009
 
                                                          
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie.
 
Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
 
Uzasadnienia faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęła jedna oferta.
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ocenę, gdy nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (12 października 2009)
Opublikował: j_stepien (12 października 2009, 12:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334