Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-14/2013                                                                                                                  Częstochowa, 2013-07-18
 
                                                                                             
             
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs ochrony osób i mienia (licencja I, II stopnia).
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
 
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
 
 
Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie
ul. Popiełuszki 5, 42-200 Częstochowa
 
36,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
36,00
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (18 lipca 2013)
Opublikował: i_burzawa (18 lipca 2013, 14:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 253