Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 24.06.2008r.
 
 
                                                                                             
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część VIII – kurs księgowości wspomaganej komputerem dla 60 osób.
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez
 
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”
Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty:
Oferta nr 2, złożona przez:
„LUGA” Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie:
W Specyfikacji Istotnych Wanków Zamówienia Zamawiający określił, by Wykonawcy
(w przypadku kursów, których program zawiera ćwiczenia z zakresu obsługi kas fiskalnych) dokładnie opisali wyposażenie stanowisk ćwiczeniowych – kasy fiskalne oraz urządzenia wspomagające ich obsługę. Wykonawca w swojej ofercie ujął obsługę kas fiskalnych
w programie szkolenia, nie opisał jednak sprzętu, który zostanie użyty do realizacji tej części zamówienia.
Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlega odrzuceniu, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta nr 3, złożona przez:
Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
Ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
Uzasadnienie:
W Specyfikacji Istotnych Wanków Zamówienia Zamawiający określił, by Wykonawcy
(w przypadku kursów, których program zawiera ćwiczenia z zakresu obsługi kas fiskalnych) dokładnie opisali wyposażenie stanowisk ćwiczeniowych – kasy fiskalne oraz urządzenia wspomagające ich obsługę. Wykonawca w swojej ofercie ujął obsługę kas fiskalnych
w programie szkolenia, nie opisał jednak sprzętu, który zostanie użyty do realizacji tej części zamówienia.
Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlega odrzuceniu, zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
1,89
5,67
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,95
5,85
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,93
8,79
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
6,41
19,23
4
Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,67
8,01
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,75
5,25
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
4,97
14,91
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,20
0,60
 
 
 
RAZEM
9,69
29,07

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
5
Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,68
5,04
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,11
6,33
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,00
0,00
 
 
 
RAZEM
6,89
20,67
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (153kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 12:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179