Zakup rządzeń powielających, niszczarek i sprzetu biurowego dla projektów realizowanych przez PUP w Częstochowie i Filię w Koniecpolu współfinansowanych z EFS. Zamówienie obejmuje również zakup urządzenia powielającego do sali informacji zawo

Rodzaj ogłoszenia:
dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Katarzyna Dziąbor
  Adres:
ul. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-61-00
  Faks:
034 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Katarzyna Dziąbor - SIWZ można odbierać od 12 czerwca 2006
  Adres:
ul. Szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
034 370-61-00
  Faks:
034 324-31-30
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Zakup rządzeń powielających, niszczarek i sprzetu biurowego dla projektów realizowanych przez PUP w Częstochowie i Filię w Koniecpolu współfinansowanych z EFS. Zamówienie obejmuje również zakup urządzenia powielającego do sali informacji zawodowej PUP w Częstochowie Filia w Koniecpolu
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
Zakup rządzeń powielających, niszczarek i sprzetu biurowego dla projektów realizowanych przez PUP w Częstochowie i Filię w Koniecpolu współfinansowanych z EFS. Zamówienie obejmuje również zakup urządzenia powielającego do sali informacji zawodowej PUP w Częstochowie Filia w Koniecpolu
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa oraz Koniecpol
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 30.12.13.00-6
  Dodatkowe przedmioty
30.19.14.00-8
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
nie

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
poniżej 60 000 EURO
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   2006-05-23
 i/lub data zakończenia 
 2006-07-21
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
nie wymagane
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz wymogi określone w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) tak Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. :

2. :

3. :

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-06-27 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-06-27
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  30  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-06-27 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 217
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Program: "Zaczynam od stażu" SPO RZL priorytet 1 Działanie 1.2 schemat a)
Program: "Lepsza przyszłość" SPO RZL priorytet 1 Działanie 1.3 schemat a)
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-05-23

metryczka


Opublikował: admin (5 lipca 2006, 09:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589