Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.

 
ZZ-271-13/2010        
 
 
                                                                                                     Częstochowa, 2010-01-07
 
 
                                                                      
Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                    z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
 
1
T-Matic Grupa Computer Plus Sp.z o.o.,
ul. Malmeda 1,
15-440 Białystok
 
 
 
21,20
 
 
21,20
 
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
 
40,00
 
 
40,00
 
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż żaden wykonawca nie został wykluczony i żadna oferta nie została odrzucona.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (2 lipca 2010)
Opublikował: j_stepien (2 lipca 2010, 08:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188