Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, cz. II - kurs prawa jazdy kat. C, E do C

 
 
ZPZ-271-22/2013                                                                          Częstochowa, 2013-09-12
                                  
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część II – kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła
ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział  w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM”
ul. Ogrodowa 6/24, 42-200 Częstochowa
 
25,38
 
0,00
 
25,38
 
2
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła
ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (12 września 2013)
Opublikował: i_burzawa (12 września 2013, 13:41:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226