Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez pUP w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

 

ZPZ-271-44/2012                                                                 Częstochowa, dn. 18.12.2012r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                    

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1 , złożoną przez:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa

42-230 Koniecpol ul. Armii Krajowej 2

 

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga –100%

Razem

 

1.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa

42-230 Koniecpol

ul. Armii Krajowej 2

 

 

 

300,00

300,00

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z  pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.

 

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (18 grudnia 2012)
Opublikował: a_kukla (18 grudnia 2012, 11:30:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232