Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
ZPZ-271-5/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-28
 
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – szkolenie warsztatowe pn. „ABC biznesu”.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 6, złożoną przez:
 
Z.P.U. Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50 , 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Innovo Innowacje w Biznesie
 Sp. z o.o.,
 ul. 3-go Maja 13,
38-200 Jasło
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
2
Spółdzielnia Pracy Oświata
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
20,52
 
3,00
 
23,52
 
3
Ośrodek Szkolenia  Kursowego
 i Ustawicznego
ul. Bronowicka 73,
 30-091 Kraków
 
 
9,45
 
3,00
 
12,45
 
 
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
 w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
18,09
 
 
3,00
 
 
21,09
 
5
PHU Apus Robert Meller
ul. Gruszowa 9, 
42-200 Częstochowa
 
 
10,53
 
0,00
 
10,53
 
6
Z.P.U. Alicja Glińska
ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
7
Agencja Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński,
 ul. Wybickiego 144,
41-400 Mysłowice
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
8
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr
Sp. z o.o.,
ul. Piotrkowska 16,
90-269 Łódź
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
9
Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej
Al. Najświętszej Marii Panny 24,
42-202 Częstochowa
 
 
12,15
 
0,00
 
12,15
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (28 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (29 marca 2013, 07:43:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246