Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 282259 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: usługa drukowania realizowana sukcesywnie według potrzeb zamawiającego w okresie od 03.01.2011r. do 31.12.2013r. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca zapewni wykonanie zamówienia zgodnie z normami jakościowymi ISO 9001 (od 2000 do 2010) - w zakresie usług poligraficzno-introligatorskich. 4. Usługi drukowania będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w ramach zamówień jednostkowych zgłoszonych w dowolnej formie (telefon, e-mail, faks, pismem) po uprzednim dokonaniu stosownych uzgodnień z Wykonawcą. 5. Zamawiający wskaże zakres w jakim Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektów graficznych podlegających zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 6. Wykonawca przedstawi wydruki próbne celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. 7. Wykonanie formularzy musi nastąpić ściśle według przekazanych wzorów oraz wskazań wynikających z załącznika nr 2 do SIWZ. 8. W trakcie wykonywania zamówienia Zamawiający będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany treści oraz rozmieszczenia danych na wydruku 9. Projekty materiałów do druku zamówienia jednostkowego Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy w postaci papierowej, zapisów cyfrowych na dyskietkach, płytach CD lub innych nośnikach danych. 10. Zamawiający każdorazowo będzie precyzował w formie pisemnej i przekazywał wykonawcy informacje niezbędne do realizacji zamówienia częściowego. 11. Wielkość nakładów, rodzaj asortymentu oraz ilość stron są umowne i podlegać mogą zmianom w zakresie nie przekraczającym wartości wynagrodzenia umownego. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia określonego w załączniku do umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 13. Odbiór wydrukowanych materiałów następować będzie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i wniesie na swój koszt cały nakład do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych licząc od dnia przekazania zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 700 do1500. 14. Pisemne potwierdzenie odbioru dokonane przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 15. W razie wykonania zamówienia niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający odmówi przyjęcia zamówienia, a koszty związane z jego realizacją i transportem obciążą Wykonawcę..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·          Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·          Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na kwotę nie większą niż 50 % kwoty, na którą opiewać będzie umowa z wyłonionym Wykonawcą. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą usługi drukowania, analogiczne, jak w zamówieniu podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·          Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·          III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia oraz że usługi te zostały zrealizowane należycie. Jako usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom będącym przedmiotem niniejszego postępowania Zamawiający uzna usługę, której przedmiotem były usługi poligraficzne o wartości nie niższej niż 200.000 złotych brutto każda, wykonana dla jednego zleceniodawcy.
·          III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Zamawijacy nie precyzuje tego warunku.
·          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o     Zamawijacy nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·          III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·          III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·          aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, Oferta cenowa - zał. nr 2 do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 - zał. nr 3a do SIWZ. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy złożyć załącznik nr 7, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy lub nie załączać niniejszego załącznika do oferty. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: tak
·          należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój nr 207..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój nr 114..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia (160kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz usług (31kB) word
Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i art. 22 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (43kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (37kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (143kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy (75kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dokumentów (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (12 października 2010)
Opublikował: j_stepien (12 października 2010, 10:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241