Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
ZPZ-271-28/2013                                                                                                                 Częstochowa, 2013-10-03
                                  
             

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs obsługi komputera.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 
Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
30,00
 
30,00
 
2
Agnieszka Czyż
Centrum Edukacyjne Czyż
ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa
 
 
27,90
 
27,90
3

Z.P.U Alicja Glińska

ul. Paderewskiego 50

42-200 Częstochowa

 
 
29,40
 
29,40
 
 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (3 października 2013)
Opublikował: i_burzawa (3 października 2013, 16:41:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234