Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 259522 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w części budynku biurowego na I i II piętrze siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15. Zakres powyższych robót wraz z kodami CPV wg wspólnego Słownika Zamówień Publicznych obejmuje: 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie liczonym od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące i nie później niż do dnia 30 listopada 2011 r, z zastrzeżeniami zawartymi w wzorze umowy - zał. Nr 5 do SIWZ. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. Strony na tę okoliczność sporządzą protokół przekazania i objęcia terenu budowy. Miejsce realizacji zamówienia: wybrane pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1, 45.50.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wadium w wysokości 4000 PLN w formie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 Na poleceniu przelewu należy dopisać: Wadium - przetarg na remont pomieszczeń PUP w Częstochowie. 4. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać: - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, ust. 5 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności, - termin obowiązywania gwarancji - najpóźniej od ostatniego dnia terminu składania ofert na okres, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium ma być dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, - w przypadku innych form - oryginalny dokument (złożony w osobnej kopercie załączonej do oferty). 6. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, o podobnym charakterze zamówienia (remont pomieszczeń biurowych), które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w tym jedną zrealizowaną w czynnym obiekcie biurowym.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w zakresie ogólnobudowlanym.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 6, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy. Dowód wpłaty wadium, zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualny (zawierający aktualne informacje) wpis do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych.. b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
·         1 - Cena - 85
·         2 - Czas wykonania - 15
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy: a) zmiana osób wyznaczonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. b) zmiana technologii wykonania robót budowlanych lub części robót budowlanych wynikające z wad substancji budynku, których nie dało się wcześniej przewidzieć ze względu na brak dokumentacji nieruchomości lub błędy tej dokumentacji. 2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: a) zgody woli stron, b) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie przewiduje podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Informacje szczegółowe zawiera załacznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209 ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114 ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                 Częstochowa, 2011-09-06
ZPZ-271-16/2011
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia  o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZPZ-271-16/2011 na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń w Powiatowego Urzędzie Pracy   w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
 
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zmienia Przedmiar robót II piętra.
W folderze Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się nowy Przedmiar robót    II piętra.
 
2. Zamawiają dokonuje zmiany termin składania ofert.
ROZDZIAŁ XII SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, punkt 1, 2i 3 otrzymują brzmienie:
1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114 do dnia 14.09. 2011r. do godziny 07:30.
2.       Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ustępie 1 będą odsyłane bez otwierania niezwłocznie, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2011r. o godzinie 08:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. K. Szymanowskiego 15 w pok. 217.
 
ROZDZIAŁ XI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, punkt 9 otrzymuje brzmienie:
9. Ofertę dotyczącą danej części zamówienia Wykonawca umieszcza w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „OFERTA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE” oraz „NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.09.2011r. godz. 08:00”
Na opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odcisk pieczątki), aby można było zwrócić ofertę w przypadku złożenia po terminie.
 
Punkt IV.4.4) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2011 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
 
 
 
 
                                                                                                       Częstochowa, 2011-09-08
ZPZ-271-16/2011
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W związku ze zmianą daty składania ofert z dnia 12.09.11r. na 14.09.11r. proszę o potwierdzenie czy zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione z datą 14.06.2011 spełnia wymóg 3 miesięcznego okresu wystawienia przed upływem terminu składania ofert”
Wyjaśnienia:
     Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego złożenia m.in. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oczywiście jest tu mowa o ostatecznym terminie składania ofert.
Zgodnie z  art. 112. Kodeksu Cywilnego (zdanie pierwsze): Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.
Zatem jeżeli ostateczny termin składania ofert upłynie w dniu 14.09.2011r., zaświadczenie, o którym mowa powyżej wystawione 14.06.2011r., będzie spełniało wymóg postawiony przez Zamawiającego w SIWZ, dotyczący daty wystawienia, zgodnie z w/w przepisami prawa.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (109kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz robót, osób i oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (46kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (37kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dokumentów (45kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (36kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJI (3484kB) zip
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PO MODYFIKACJI (154kB) word
ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (25 sierpnia 2011)
Opublikował: j_stepien (25 sierpnia 2011, 13:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600