Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-1,TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNI

27/08/2013    S165    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2013/S 165-287448
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Izabela Burzawa
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail: kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej, kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D, kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem, kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURS FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. NATOMIAST SZKOLENIE FINASOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „POMOC DLA HUTNIKÓW” W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.12.2013 R.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych.
Szkolenie będzie finansowane dla:
10 osób ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
20 osób ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra na realizację programu pn. „Pomoc dla hutników”.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. - 10 osób,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październiku 2013 r. - 20 osób.
I grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczającym terminie do 31.10.2013 r. natomiast II grupa do dnia 15.12.2013 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 67 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następujących kierunkach:
kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. NATOMIAST SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „POMOC DLA HUTNIKÓW” W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.12.2013R.
Kurs prawa jazdy kat. C, D, E
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych.
Instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 15.12.2013 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 11 osób, w tym:
6 osób w zakresie prawa jazdy kat. C,
3 osoby w zakresie prawa jazdy kat. D,
2 osoby w zakresie prawa jazdy kat. E.
Szkolenie dla I grupy będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie dla I grupy winno zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 30.10.2013r.
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2013 r. – 19 osób, w tym:
7 osób w zakresie prawa jazdy kat. C,
8 osób w zakresie prawa jazdy kat. D,
4 osoby w zakresie prawa jazdy kat. E.
Szkolenie dla II grupy będzie finansowane ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra na realizację programu pn. „Pomoc dla hutników”.
Szkolenie dla II grupy winno zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2013r.
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które będą się szkolić w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C, D.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
w zakresie prawa jazdy kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. E do C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. B obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik
+ 2 tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURS FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R. NATOMIAST SZKOLENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Z REZERWY MINISTRA NA REALIZACJĘ PROGRAMU PN. „POMOC DLA HUTNIKÓW” W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15.12.2013 R.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych.
Szkolenie będzie finansowane dla:
20 osób ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10 osób ze środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programu pn. „Pomoc dla hutników”.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013 r. – 20 osób,
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia październik 2013 r. – 10 osób
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 120 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 50 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 31.10.2013 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 15 osób bezrobotnych
Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej grupie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013r.
Grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 180 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
Kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne)
UWAGA: PLANOWANY TERMIN KURSU MOŻE ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURS FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 31.10.2013R.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych.
Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej grupie 10 osobowej.
Termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013r. – 10 osób
Szkolenie musi zakończyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2013r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 180 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, których przedmiotem byłyby usługi szkolenia zawodowego będące przedmiotem zamówienia podstawowego
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: kursy prawa jazdy kat. C, E do C, D
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Kurs specjalisty do spraw kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne)
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs kierowcy wózka jezdniowego;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II postępowania – kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy (dowolna kategoria);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III postępowania – kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu specjalisty do spraw kadr i płac;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV postępowania – kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu księgowości wspomaganej komputerem;
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V postępowania - kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne)
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs magazyniera, kurs kierowcy wózka jezdniowego (do wyboru);
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze, oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3 do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry oraz wykaz sprzętu - zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry oraz wykaz sprzętu - zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
13. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 15.12.2013 r.,
c) aktualne (ważne minimum do 15.12.2013 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dotyczy cz. II - kursu prawa jazdy kat. C, E do C, D).
d) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2, 6, 7, 8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I postępowania – kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dwoma wózkami jezdniowymi.
Należy złożyć wykaz sprzętu
Część II postępowania – kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III postępowania – kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dwudziestoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office, aktualną wersją programów Symfonia i Płatnik.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: kadry i płace, obsługa programów Symfonia, Płatnik) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz osób i sprzętu.
Część IV postępowania – kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum piętnastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum siedmioma kasami fiskalnymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: rachunkowość, rozliczenia z ZUS i US, obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych, obsługa kas fiskalnych) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz osób i sprzętu.
Część V postępowania - kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne)
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi;
- minimum dwoma wózkami jezdniowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- każda osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia (spośród następujących: obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa klienta, fakturowanie, obsługa wózka jezdniowego) musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie;
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla min. pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz osób i sprzętu.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-22/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.9.2013 - 10:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.9.2013 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.9.2013 - 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): kurs kierowcy wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej
- kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D ;
- kurs specjalisty ds. kadr i płac z programem Symfonia i Płatnik + 2-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowoI;
- kurs podstawowy księgowości wspomaganej komputerem ;
- kurs magazyniera (obsługa wózka jezdniowego, gospodarka magazynowa, minimum sanitarne).
Szkolenia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.8.2013


ZPZ-271- 22/2013                                                         Częstochowa, 2013-08-29
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
             „W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń z dnia 27.08.2013 zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wymogu określonego w SIWZ w rozdziale V, części II, mianowicie zamawiający wymaga, aby wykonawca potwierdził, iż wykonał : ,, jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie”
 
           Czy nomenklatura użyta w/w opisie jest otwartą, mianowicie instytucje wymienione powyżej zostały wymienione jako przykłady jednostek instytucji państwowych organizujących szkolenia finansowane ze środków np. Unii Europejskiej, Czy w takim razie honorowane są również usługi wykonywane na zlecenia innych podmiotów i instytucji użyteczności publicznej nie wymienionych w powyższym opisie, które również organizują szkolenia ze środków UE?”
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Jest to zamknięty katalog jednostek dla których Wykonawca zrealizował co najmniej jedno dowolne szkolenie. Źródło finansowania szkolenia nie ma znaczenia.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3


ZPZ-271- 22/2013                                                                                                                     Częstochowa, 2013-08-30
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
             „Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą   o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 W Rozdziale V pkt 2 ppk b) Część II postępowania – kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D SIWZ określono, iż:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
• jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy (dowolna kategoria);
• jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub  wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze
oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.”
Mając na uwadze powyższe prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający w odnośniku drugim ograniczył wykonanie szkoleń tylko i wyłącznie do urzędów pracy (powiatowych lub wojewódzkich), ośrodków pomocy społecznej, aresztów śledczych?
Zawężenie do tak niewielkiej ilości instytucji publicznych narusza przepisy art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie nabyte poprzez świadczenie usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ dla innych instytucji publicznych (np. Starostwa Powiatowego) zostają wykluczeniu     z udziału w postępowaniu przetargowym.   
W związku z powyższym, wnosimy o zmianę zapisu warunku udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału  w postępowaniu wykonawców, którzy świadczyli usługi szkoleniowe dla innych instytucji publicznych.”
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający postawił warunek, że o udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
·        jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy (dowolna kategoria);
·        jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze
oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Zamawiający w odnośniku drugim ograniczył wykonanie jednego dowolnego szkolenia do takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze ponieważ Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego. Ze świadczeń z zabezpieczenia społecznego korzystają przede wszystkim osoby zagrożone ubóstwem, bezrobociem i trudną sytuacją życiową. Zamawiającemu chodziło o wskazanie przykładu doświadczenia zawodowego   w przeprowadzeniu szkolenia wobec osób z powyższych grup.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków,  o których mowa w ustępie 1 wyżej cytowanego artykułu, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się, iż wymagania art. 22 ust. 4 Ustawy Pzp zostały spełnione, gdyż opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków jest związany z przedmiotem zamówienia oraz jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
 
 
 

 



ZPZ-271- 22/2013                                                            Częstochowa, 2013-09-04
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
             „Gdzie znajdę wzór oświadczenia o udostępnieniu zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia.”
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający nie określił wzoru oświadczenia o udostępnieniu zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 
W Rozdziale V – pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wskazał, iż Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-3 (82kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (236kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (285kB) zip
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykaz kadry i wykaz sprzętu (108kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (94kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Pzp (89kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (149kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (98kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (105kB) word
Załącznik nr 9a i 9b do SIWZ - Wzory umów (315kB) zip
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (82kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ-2 (90kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (27 sierpnia 2013)
Opublikował: i_rakowska (27 sierpnia 2013, 09:41:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227