Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjny" - TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIE

23/02/2013    S39    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego

2013/S 039-062374

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieogranicozny na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - szkolenie pod nazwą: "Aktywny i reprezentacyjny".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pod nazwą:
„ Aktywny i reprezentacyjny ”
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 30.04.2013 r.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu pod nazwą „Aktywny
i reprezentacyjny”. Szkolenie ma za zadanie zwiększenie aktywności zawodowej oraz poziomu motywacji, a w efekcie końcowym doprowadzenie do zatrudnienia bezrobotnych mężczyzn i kobiet.
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić 40 osób w trzech turnusach:
I turnus – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 13 osób
II turnus – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2013 r. – 13 osób
III turnus – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 14 osób
Każdy turnus trwać będzie 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku.
1.2 Miejsce szkolenia
Szkolenie ma mieć charakter wyjazdowy i winno odbywać się na terenie ośrodka wypoczynkowego, turystycznego itp. mieszczącego się na terenie powiatu częstochowskiego.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 50 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia, w tym 30 godzin zajęć dydaktycznych teorii oraz 20 godzin dydaktycznych warsztatów. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny.
Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych
w tygodniu).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

80530000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, ich przedmiotem byłyby usługi szkolenia zawodowego będące przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu (do wyboru):
autokreacja, autoprezentacja,
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie)
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
2. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) wykaz osób oraz wykaz sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał
do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
13. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.04.2013r.,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz
z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą
i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, edytorem tekstu;
- minimum jedna drukarką.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- minimum jednym doradcą zawodowym posiadającym minimum pięcioletni staż zawodowy w zawodzie doradca zawodowy w pracy z osobami dorosłymi
w zakresie określonym w programie szkolenia w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert;
- minimum jednym pracodawcą, który prowadził bądź prowadzi własną firmę przez okres minimum dziesięciu lat w okresie dwunastu lat przed upływem terminu składania ofert, zatrudniającym ciągle, przez cały okres prowadzenia firmy co najmniej dziesięć osób;
- minimum jednym wizażystą posiadającym minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie wizażysty w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert.
Należy złożyć wykaz osób oraz wykaz sprzętu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum trzynastoma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, edytorem tekstu;
- minimum jedna drukarką.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
- minimum jednym doradcą zawodowym posiadającym minimum pięcioletni staż zawodowy w zawodzie doradca zawodowy w pracy z osobami dorosłymi
w zakresie określonym w programie szkolenia w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert;
- minimum jednym pracodawcą, który prowadził bądź prowadzi własną firmę przez okres minimum dziesięciu lat w okresie dwunastu lat przed upływem terminu składania ofert, zatrudniającym ciągle, przez cały okres prowadzenia firmy co najmniej dziesięć osób;
- minimum jednym wizażystą posiadającym minimum pięcioletnie doświadczenie w zawodzie wizażysty w okresie siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert.
Należy złożyć wykaz osób oraz wykaz sprzętu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 90

2. cerytyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-2/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.3.2013 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.3.2013 - 09:00

Miejscowość:

Powiatowy urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 17, 42-207 Częstochowa, pok. 217

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.2.2013
                                                                                                                                       Częstochowa, 2013-02-26
ZPZ-271-2/2013
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy   w Częstochowie - szkolenie pod nazwą: „Aktywny i reprezentacyjny.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
Zapytanie:
 
„1. Zamawiający wymaga doświadczenia w postaci zrealizowania co najmniej jednego szkolenia z zakresu Autokreacja, autoprezentacja. Szkolenia dotyczące autoprezentacji, metod poszukiwania pracy, treningu z asertywności itp czyli to co obejmuje program szkolenia modułu prowadzonego przez doradcę zawodowego w ramach "Aktywnego
i reprezentacyjnego"  w różnych instytucjach i urzędach posiadają różną nazwę. Czy Zamawiający uzna szkolenie pn. "Aktywny na rynku pracy" ze względu na zbieżność tematów tego szkolenia z tematyką wymaganą w module prowadzonym przez doradcę zawodowego? Poniżej załączamy program szkolenia "Aktywny na rynku pracy."
Temat zajęć edukacyjnych
Szczegółowa treść kursu w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych
Komunikacja interpersonalna
Komunikacja werbalna, niewerbalna, komunikacja, bariery komunikacyjne
Samoocena, uzdolnienia doświadczenie życiowe
Typowe przejawy wysokiej samooceny, jak wysoko cenisz siebie sam w obecnej chwili, ocena swoich uzdolnień ?
Odkrywanie własnych umiejętności,
 
możliwości, cech i predyspozycji zawodowych
Moje mocne strony, moje zainteresowania i umiejętności, predyspozycje zawodowe
Gotowość do podjęcia pracy
Motywacja do pracy, czynniki zewnętrzne, wewnętrzne
Podwyższenie poczucia własnej wartości
Brak wiary w siebie, niska samoocena
Aktualna sytuacja na rynku pracy
Analiza lokalnego rynku pracy pod względem zatrudnienia, ofert pracy, dynamika rynku
Wizytówka zawodowa - dokumenty aplikacyjne
Jak pisać dokumenty aplikacyjne w tym CV i list motywacyjny
Opracowanie planów działania
Rozmowa kwalifikacyjna
Jak się przygotować?, jakich pytań się spodziewać?
Bariery na drodze do zatrudnienia
Poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe
Sztuka mówienia i prezentacji
Składne zadawanie pytań, prezentacja własnych umiejętności
Zachowanie asertywne w poszukiwaniu pracy
Sztuka podejmowania dobrych rozwiązań
Elementy autoprezentacji
Kreowanie własnego wizerunku, normy kulturowe
Techniki szukania pracy
Internet, Media, Powiatowe urzędy pracy, targi,
ABC własnej działalności gospodarczej
Jak założyć firmę - Wszelkie normy, przepisy, wytyczne potrzebne przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
Egzamin
 
RAZEM:
 
Wyjaśnienia:
W SIWZ Zamawiający postawił następujący warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
 
·        jedno szkoleniegrupowe z zakresu (do wyboru):
-        autokreacja, autoprezentacja,
·        jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszty śledcze,
 
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
 
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
 
W powyższym warunku wyraźnie zostało zaznaczone, iż to zakres szkolenia, a nie jego nazwa będą miały znaczenie. Wykazane przez wykonawcę szkolenie powinno posiadać wymagany zakres tematyczny - autokreacja, autoprezentacja (do wyboru).
Ponadto Zamawiający informuje, iż ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie miała miejsce po otwarciu ofert. Wcześniej nie ma możliwości przeprowadzenia tej czynności.
 
Zapytanie:
„Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował 
"minimum jednym pracodawcą, który prowadził bądź prowadzi własną firmę przez okres minimum dziesięciu lat w okresie dwunastu lat przed upływem terminu składania ofert, zatrudniającym ciągle, przez cały okres prowadzenia firmy co najmniej dziesięć osób".
Czy pracodawca musi być właścicielem firmy czy też  może wydelegować swojego pracownika, zajmującego się rekrutacją pracowników w swojej firmie do przeprowadzenia tego modułu szkolenia? 
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Opisem przedmiotu zamówienia – jeden z modułów szkolenia powinien przeprowadzić Pracodawca.
Nie dopuszczono możliwości, aby był to pracownik Pracodawcy.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (159kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (93kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (36kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (37kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, kadry i sprzętu (51kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (36kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (67kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (49kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (59kB) zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (59kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (23 lutego 2013)
Opublikował: j_stepien (23 lutego 2013, 14:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236