ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dot. przeprowadzenia szkoleń dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - cz. II kurs stylizacji paznokci

-271-11/2010                                                                    Częstochowa, dn. 02.07.2010r.
 
                                                                                             
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA – kurs stylizacji paznokci
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata” ,
ul. Faradaya 31 
 42-200 Częstochowa
 
26,19
 
3,00
 
29,19
 
 
          2
 
 
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
              27,00
 
 
            3,00
 
 
       30,00
 
          4
 
 
Centrum Edukacji Zawodowej
„ CARGO” ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
           17,28
 
          3,00
 
       20,28
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę: Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa,
Uzasadnienia faktyczne:
Komisja stwierdziła w ofercie w/w Wykonawcy następujące nieprawidłowości:
- brak wykazu doświadczenia - zał. Nr 4a do SIWZ. Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ Zamawiający jako warunek  udziału w postępowaniu wskazał m.in. zrealizowanie w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzy szkoleń grupowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs stylizacji paznokci oraz potwierdzenia, że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. W złożonej ofercie w/w Wykonawca wykazał przeprowadzenie tylko dwóch szkoleń, które można uznać, jako te odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia – kursowi stylizacji paznokci.
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 30.06.2010r. Wykonawca nie złożył w/w dokumentów w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale V pkt 2b SIWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (5 lipca 2010)
Opublikował: a_kukla (5 lipca 2010, 08:53:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250