ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro- cz. VI kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i z podstawami przedsiębiorczości

                                                                                                               Częstochowa, dn. 20.04.2011r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ VI POSTĘPOWANIA – kursszycia i modelowania firan z aranżacją okien i z podstawami przedsiębiorczości
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
LUGA Agnieszka Glińska, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
14,85
           3,00
17,85
 
2.
 
 
BDN GROUP Piotr Strzelecki,
Daniel Dziewit s.c.
ul. Piekarska 50/2c, 
43-300 Bielsko-Biała
 
Oferta
odrzucona
Oferta
odrzucona
Oferta odrzucona
 
3.
LUGA Agnieszka Glińska, 
ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
27,00
            3,00          
30,00
 
4.
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony
z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (20 kwietnia 2011)
Opublikował: a_kukla (20 kwietnia 2011, 12:00:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256