Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIE I WYJ

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych.
Numer ogłoszenia: 297787 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I postępowania: Przełącznik sieciowy (pkt 1 zał. 1) -2 szt. Dyski do macierzy dyskowej (pkt 2 zał. 1)- 8 szt. Taśmy magnetyczne (pkt 3 zał. 1)- 15 szt. Szafa serwerowa typu rack (pkt 4 zał. 1)-2 szt. Szyny montażowe do szafy rack dla serwerów IBM x3500 (pkt 5 zał. 1)-3 szt. Szyny montażowe do szafy rack dla serwerów IBM x236 (pkt 6 zał. 1)-1 szt. Część II postępowania: Firewall z VPN (pkt 1 zał. 1)- 6 szt. Centralny Firewall z VPN (pkt 2 zał. 1) - 1 szt. System logowania i raportowania (pkt 3 zał. 1)- 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w załączniku nr 1 do SIWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15.12.2010R..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.40.00-1, 30.23.45.00-3, 30.23.47.00-5, 72.71.00.00-0, 32.41.31.00-2, 32.42.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I zamówienia - 6 000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Część II zamówienia - 2 000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) w formie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 z dopiskiem: przetarg nr ZZ-271-24/10 - CZĘŚĆ (podać nr części). 5. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji - od składania ofert na okres, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - przypadku innych form - oryginalny dokument (złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty). 7. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Prawie zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
Do oferty należy dołączyć wymagane na etapie składania ofert dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/Informacja o paramertach technicznych - cześć I - pozycja nr 1, punkt w tabeli nr 24. Opis przedmiotu zamówienia/ Informacja o parametrach technicznych stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 6a do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). Informację o nazwie banku i numerze konta wykonawcy. Dowód wpłaty wadium. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania do realizacji zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niedostarczenie tego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie jednoznaczne z uchylaniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój nr 207..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój nr 114..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I zamówienia.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przełącznik sieciowy (pkt 1 zał. 1) -2 szt. Dyski do macierzy dyskowej (pkt 2 zał. 1)-8 szt. Taśmy magnetyczne (pkt 3 zał. 1)-15 szt. Szafa serwerowa typu rack (pkt 4 zał. 1)- 2 szt. Szyny montażowe do szafy rack dla serwerów IBM x3500 (pkt 5 zał. 1)-3 szt. Szyny montażowe do szafy rack dla serwerów IBM x236 (pkt 6 zał. 1)-1 szt Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15.12.2010R..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.42.40.00-1, 30.23.45.00-3, 30.23.47.00-5, 72.71.00.00-0.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Firewall z VPN (pkt 1 zał. 1) - 6 szt. Centralny Firewall z VPN (pkt 2 zał. 1)- 1 szt. System logowania i raportowania (pkt 3 zał. 1)- 1 szt. Szczegółowy opis znajduje sie w Załaczniku nr 1 do SIWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 15.12.2010R..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.31.00-2, 32.41.31.00-2, 32.42.00.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
                                                                            Częstochowa, 2010-10-27
ZZ-271-24/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy       w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„ Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej załącznika nr 1, część II przetargu, opisy serwisu:
·        Zamawiający w Tabeli wymaga Gwarancję i Serwis producenta na okres: 24 miesiące dla oferowanych urządzeń.
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje również 24 miesięcznego wsparcia i aktualizacji firmware i oprogramowania Antywirusowego, Web Filtering, antyspam itp. Zainstalowanego na oferowanych urządzeniach?”
 
Wyjaśnienia:
Tak, w omawianym przypadku Zamawiający oczekuje również 24-miesięcznego wsparcia i aktualizacji firmware i oprogramowania Antywirusowego, Web Filtering, antyspam itp. Zainstalowanego na oferowanych urządzeniach.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
  
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (47kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumnetów (85kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (151kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ Informacja o parametrach technicznych (180kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzory umów (49kB) zip
Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24Pzp (37kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (39kB) word
ZAPYTANIE ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (30kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (22 października 2010)
Opublikował: j_stepien (22 października 2010, 09:46:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261