Przetarg nieograniczony na zakup i dostawe sprzetu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzetu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 344176 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzetu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla Powiatowego Urzędu Pracyw Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I postępowania:Komputery All-In-One (pkt 1 zał. 1)-70 szt. Komputery (pkt 2 zał. 1)-2 szt. Notebooki 17 (pkt 3 zał. 1)-6 szt. Notebooki 15(pkt 4 zał. 1)-2 szt., Część II postępowania: Urządzenia wielofunkcyjne (pkt 1 zał. 1)-9 szt. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (pkt 2 zał. 1)-1 szt. Drukarka laserowa kolorowa (pkt 3 zał. 1)-1 szt. Materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego (pkt. 4 zał. 1)-18 szt. Materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowej (pkt. 5 zał. 1)-2 szt. Materiały eksploatacyjne do drukarki laserowej kolorowej (pkt. 6 zał. 1)-2 szt. Część III Wielofunkcyjne urządzenie drukujące A3 (pkt 1 zał. 1)-2 szt. Materiały eksploatacyjne do wielofunkcyjnego urządzenia drukującego A3 (pkt 2 zał. 1)-4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:21 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY, JEDNAK NIE PÓŻNIEJ NIŻ DO 15.12.2010R..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 42.96.20.00-7, 30.12.51.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I zamówienia - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Część II zamówienia - 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych), Część III zamówienia - 1 800,00 zł.(słownie: jeden tysiąc osiemset zł.), w formie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 z dopiskiem: przetarg nr ZZ-271-26/10 - CZĘŚĆ (podać nr części) 4. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności, b)termin obowiązywania gwarancji - od składania ofert na okres, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - przypadku innych form - oryginalny dokument (złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty). 6. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Prawie zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Do oferty należy dołączyć wymagane na etapie składania ofert dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieniaInformacja o paramertach technicznych cześć I - pozycja nr 1, punkt w tabeli nr 15, 16, pozycja nr 2 punkt w tabeli 15,16,18, pozycja nr 3 punkt w tabeli 17, 19, pozycja nr 4 punkt 17,19, część II - pozycja nr 4, pozycja nr 5, pozycja nr 6, część III - pozycja nr 2 Opis przedmiotu zamówieniaInformacja o parametrach technicznych stsanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 3 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). nformację o nazwie banku i numerze konta wykonawcy. Dowód wpłaty wadium - zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania do realizacji zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niedostarczenie tego dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy będzie jednoznaczne z uchylaniem się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa, pokój 207.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2010 godzina 11:30, miejsce: Powoatowy Urząd PRacyw CZestochowie ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Czestochowa, pokój 114.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Częśc I zamówienia.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery All-In-One (pkt 1 zał. 1)-70 szt. Komputery (pkt 2 zał. 1)-2 szt. Notebooki 17(pkt 3 zał. 1)-6 szt. Notebooki 15 (pkt 4 zał. 1)-2 szt. Szzegółowy opis znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ, TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 21 DNI OD DATY ZAWARCIA UMOWY, JEDNAK NIE PÓŻNIEJ NIŻ DO 15.12.2010R..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II zamówienia.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Urządzenia wielofunkcyjne (pkt 1 zał. 1)-9 szt. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (pkt 2 zał. 1)-1 szt. Drukarka laserowa kolorowa (pkt 3 zał. 1)-1 szt. Materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego (pkt. 4 zał. 1)-18 szt. Materiały eksploatacyjne do urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowej (pkt. 5 zał. 1)-2 szt. Materiały eksploatacyjne do drukarki laserowej kolorowej (pkt. 6 zał. 1)-2 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.96.20.00-7, 30.12.51.10-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III zamówienia.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wielofunkcyjne urządzenie drukujące A3 (pkt 1 zał. 1)-2 szt. Materiały eksploatacyjne do wielofunkcyjnego urządzenia drukującego A3 (pkt 2 zał. 1)-4 szt..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.96.20.00-7, 30.12.51.10-5.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


załącznik nr 4- wykaz oświadczeń lub dokumentów (86kB) word
Załącznik nr 5- wzór umowy (39kB) zip
załącznik nr 7 - wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (192kB) word
Załącznik nr 1-opis przedmiotu zamówienia/informacja o parametrach technicznych (208kB) word
załącznik nr 3 - oferta cenowa (53kB) word
załącznik nr 2-formularz oferty (41kB) word
załącznik nr 6a i 6b -oświadczenia zawarte w art 22 i 24 (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (25 października 2010)
Opublikował: a_kukla (25 października 2010, 13:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518