Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANI

 

ZZ-271-40/09
          OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658.
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie           Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 207            od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1330.  
-    specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy         nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę. Specyfikacja jest bezpłatna.
-   specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka „Zmówienia publiczne”)
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówieniajest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 30230000-0 – sprzęt związany z komputerami, 30213100-6 – komputery przenośne, 30232110-8 - drukarki laserowe, 30237200-1 – akcesoria komputerowe, 32420000-3-urządzenia sieciowe, 30192113-6 wkłady drukujące, 48620000-0 – systemy operacyjne
 
Zamawiający oświadcza, że :
1.       nie przewiduje zebrania Wykonawców.
2.       nie przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniającego.
3.      nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4.      nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.      nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.      dopuszcza składanie ofert częściowych
- zamówienie podzielone jest na dwie części – opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia
- części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
 
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.
 
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik             nr 6 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ.
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ niniejszego postępowania.
 
Oferty będą podlegać weryfikacji przez Komisję Przetargową.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium.
 
2. Wadium ustala się w wysokości:
a)      3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) w przypadku części I zamówienia,
b)      5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku części II zamówienia.
 
1.    Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie:
 
nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496
 
z dopiskiem:
 „przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy – część …..” (należy wpisać numer części).
 
4. Zwrotu wadium dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający dokona niezwłocznie jeżeli:
      - upłynął termin związania ofertą,
      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
- unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął        termin do ich wnoszenia.
 
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
      - który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
      - który został wykluczony z postępowania,
      - którego oferta została odrzucona.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
      - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
 7. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 
   8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione    prawidłowo.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
cena                                                                                       - 100 %
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-       Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-           Termin  : 12 października 2009 r. do godz. 900
-            
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-            Termin : 12 października 2009 r. godz. 930
-            
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 85      ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Częstochowa, 01.10.2009 r.

Andrzej Perliński - Dyrektor PUP

 

 
 
Częstochowa, 2009-10-09
 ZZ-271-40/2009                                                                                  
                                                                                 
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i  dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych          (t.j. Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz 1655 z póź. zm.) niniejszym zawiadamia się o złożeniu protestu w dniu 08.10.2009r. Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.
 
Prawa i obowiązki uczestników postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
Załącznik: kopia protestu z dnia 08.10. 2009r.
 

 

 
                                                                                                            Częstochowa, 2009-10-09
 
ZZ-271-40/2009
 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
               
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 180 ust. 5 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655) zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert oraz dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-40/2009 na zakup      i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
W związku ze złożonym w dniu 08.10.2009r. protestem na postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 19.10.2009r. do godziny 08.00.
 
W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
W Rozdziale X SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA– opis sposobu przygotowania oferty – pkt 8:
 
8. Ofertę dotyczącą danej części zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami Wykonawca umieszcza w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:   
„Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie” oraz „nie otwierać przed dniem 19.10.2009r   godz. 8.30 ”
 
 
  W Rozdziale XI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA– miejsce oraz termin składania i otwarcia kopert – ust. 1,2,3
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie,                                            ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114 do dnia 19.10. 2009 r. do godz. 8.00.
2. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ustępie 1 będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   19.10.2009 r. o godz. 8.30w siedzibie Zamawiającego,             ul. K. Szymanowskiego 15 w pok. 217.
 

Częstochowa, 2009-10-13

ZZ-271-40/2009
 
                                             
 
                                                         ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
                                                         Al. Jana Pawła II 106
                                                         42-200 Częstochowa
 
 
 
 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
W związku z protestem złożonym przez ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa, w dniu 08.10.2009r dotyczącym naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
 
1)      Art. 7 ust. 1 i 2 Pzp, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
2)      Art. 29 ust. 2 Pzp, poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
3)      Art. 30 ust. 1 Pzp, poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nieobiektywnych funkcjonalności, a nie za pomocą norm technicznych i jakościowych oraz artykułów przywołanych w uzasadnieniu niniejszego protestu.
 
 
na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn.zm), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych,
 
 
informuję o rozpatrzeniu protestu w następujący sposób:
 
 
 
Zamawiający po dokonaniu szczegółowej analizy zarzutów oraz wniosków przedstawionych w proteście postanowił oddalić część oraz uwzględnić część wniosków Protestującego, w sposób następujący:
Dla drukarek laserowych kolorowych (pkt. 2.1 zał. 1) :
- pozostawić zapis dotyczący pojemności tacy odbiorczej ze względu na drukowanie dokumentów więcej niż 100 stronnicowych (Protestujący żądał zmiany pojemności tacy na 100 szt.)
pozostaje: „Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.”
- zmienić zapis dotyczący prędkości procesora z:
„Prędkość procesora min: 540 MHz”
na: „Prędkość procesora min: 500 MHz”
- pozostawić zapisy dotyczące gabarytów ze względów użytkowych – drukarka o zbyt dużych gabarytach nie spełni wymogów Zamawiającego (w przypadku głębokości Protestujący żądał zmiany wymiaru maksymalnego na mniejszy – sugerowana zmiana spełniała pierwotne wymogi zamawiającego), również waga urządzenia ma ogromne znaczenie ze względu na możliwe zmiany lokalizacji urządzenia i konieczność przenoszenia w inne miejsca,
pozostaje: „Wymiary maksymalne: Szerokość: max 407 mm; Głębokość: max 484 mm; Waga nie więcej niż: 24 kg;”
Dla urządzeń wielofunkcyjnych laserowych (pkt. 2.2 zał. 1) :
- zmienić zapis dotyczący prędkości procesora z:
„Prędkość procesora min: 450 MHz”
na: „Prędkość procesora min: 266 MHz”
- pozostawić zapis dotyczący rozdzielczości skanowania ze względów użytkowych – urządzenia o mniejszej rozdzielczości nie spełniałyby wymaganej jakości i dokładności odwzorowania dokumentów podczas skanowania zdjęć i grafiki,
pozostaje: „Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 dpi”
- zmienić zapisy dotyczące pojemności faksu z:
„Pojemność pamięci faksu do 600 stron A4;”
na: „Pojemność pamięci faksu do 400 stron A4;”
- pozostawić zapisy dotyczące zużycia energii ze względów ekonomicznych – urząd zobowiązany jest do oszczędzania energii elektrycznej, gospodarności w ramach prowadzonej działalności,
pozostaje: „Zużycie energii: Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia);”
- zmienić zapisy dotyczące gabarytów jednak w ograniczonym zakresie ze względów użytkowych – drukarka o zbyt dużych gabarytach nie spełni wymogów zamawiającego, ze względu na posiadane wyposażenie oraz umeblowanie pomieszczeń, dodatkowo waga urządzenia ma ogromne znaczenie ze względu na możliwe zmiany lokalizacji urządzenia i konieczność przenoszenia w inne miejsca,
z: „Szerokość:500 mm; Wymiary minimalne: Głębokość: 406 mm; Wysokość: 457 mm; Waga nie więcej niż: 17,2 kg.”
na: „Wymiary maksymalne:Szerokość:500 mm; Głębokość: 420 mm; Wysokość: 460 mm; Waga nie więcej niż: 18 kg”.
Dla urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych (pkt. 2.3 zał. 1) :
- pozostawić zapis dotyczący rodzajów obsługiwanych kart pamięci ze względów użytkowych, gdyż urząd posiada na wyposażeniu aparaty cyfrowe wyposażone w karty pamięci i dlatego wymagana jest zgodność urządzenia z kartami pamięci
pozostaje: „Czytnik kart pamięci CompactFlash typu I i II, Memory Stick, Secure Digital MultiMediaCard, xD-Picture”
- zmienić zapis dotyczące gabarytów jednak w ograniczonym zakresie ze względów użytkowych – drukarka o zbyt dużych gabarytach nie spełni wymogów zamawiającego (wysokość 650mm jest już w tej chwili wysokością krytyczną i umieszczenie urządzenia wyższego na posiadanych meblach uniemożliwiłoby korzystanie z tegoż urządzenia)
z: „Wymiary maksymalne: Szerokość: max 500 mm; Głębokość: max 500 mm; Wysokość: max 650mm”
 na: „Wymiary maksymalne: Szerokość: max 500 mm; Głębokość: max 540 mm; Wysokość: max 650mm”
Stosowna modyfikacja SIWZ zostanie dokonana zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 
 
UZASADNIENIE
 
Zarzut naruszenia art. 30 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, poprzez określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nieobiektywnych funkcjonalności, a nie za pomocą norm technicznych i jakościowych postawiony przez Protestującego wobec opisu przedmiotu zamówienia jest całkowicie bezzasadny. Cały opis przedmiotu zamówienia został sporządzony za pomocą określenia norm technicznych i jakościowych. Zamawiający oddala ten zarzut w całości.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 3 Prawa zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert, przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Natomiast zgodnie z art. 30 Prawa zamówień publicznych Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm. Opis przedmiotu zamówienia sporządzony przez Zamawiającego w postępowaniu odpowiada wszystkim wyżej cytowanym zasadom Prawa zamówień publicznych. Zamawiający powołał się w opisie przedmiotu zamówienia na konkretne znaki towarowe, jednakże jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a czynności tej towarzyszy dopuszczenie produktów równoważnych, których cechy zostały dokładnie określone przez Zamawiającego. Takie określenie przedmiotu zamówienia jest niezbędne do realizacji celu założonego w zamówieniu przez Zamawiającego i w żadnym razie nie stanowi naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych. 
Wyrok KIO z dn. 2008-10-09 (KIO/UZP 1024/08) mówi, iż „Zamawiający działając w granicach określonych przepisami prawa ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczności o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji.”
            Wszystkie wymagane parametry produktów stanowiących przedmiot zamówienia zostały ponownie przeanalizowane przez Zamawiającego. Zamawiający dokonał zmiany tych, w przypadku których było to możliwe, a realizacja zamówienia poprzez ich dostawę nadal spełni wymagania Zamawiającego. Wszystkie wymagania Zamawiającego co do parametrów produktów są poparte konkretnymi celami, które Zamawiający musi zrealizować. Określenie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przez Zamawiającego absolutnie nie ogranicza uczciwej konkurencji ani równego traktowania wykonawców ubiegających się o zamówienia, a jedynie wynika z realnych potrzeb i celów Zamawiającego, które muszą zostać zrealizowane. Sposób realizacji zamówienia wskazany przez Protestującego niestety nie zapewni pełnej realizacji potrzeb Zamawiającego. Dostawa produktów o parametrach, których domaga się Protestujący jest dla Zamawiającego bezcelowa, nie posłuży Zamawiającemu do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania. Zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 2009-03-31 (KIO/UZP 323/09) „Zamawiający ma prawo tak określić cechy przedmiotu zamówienia, aby uzyskać oczekiwany efekt i ochronić swój zobiektywizowany interes”. Natomiast w wyroku z dn. 2009-05-12 Krajowa Izba Odwoławcza (KIO/UZP 547/09) uznała, iż: „ Jeżeli potrzeba zamawiającego jest zobiektywizowana, może on tak opisać przedmiot zamówienia, że jest w stanie zadośćuczynić tylko jeden wykonawca. W takim wypadku bowiem, celem nie jest preferowanie określonego wykonawcy, ale otrzymanie przez zamawiającego świadczenia
 odpowiadającego jego potrzebom, a ustawodawca postawił zamawiającemu możliwość precyzowania cech przedmiotu zamówienia w sposób chroniący jego zobiektywizowany interes.” Zauważyć należy również fakt, iż produktami o parametrach wskazanych przez Zamawiającego dysponuje bardzo wielu wykonawców, którzy na równych zasadach mogą przystąpić do udziału w postępowaniu.
            Z tych też względów postanowiono jak na wstępie.
Stosowna modyfikacja SIWZ zostanie dokonana zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej.
Od rozstrzygnięcia niniejszego protestu nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy postępowania
 
Z-ca Dyrektora PUP
Grażyna Klamek

 

 
 
                                                                                                            Częstochowa, 2009-10-13
 
ZZ-271-40/2009
 
 
 
 
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-40/2009 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i urządzeń wspomagających dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
Wprowadza się następujące zmiany (zmienione bądź dodane elementy zostały pogrubione i podkreślone)
 
 -załącznik nr 1do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w części I zamówienia  pkt 2. Drukarki i urządzenie wielofunkcyjne,
 
“2. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
 

Lp.
Typ drukarki
Parametry
Ilość
1
drukarka laserowa kolorowa
Drukarka laserowa kolorowa HP Color Laser Jet CP2025dn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: min 60 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru min: 50+250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Maks. pojemność podajników min: 550 szt.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Prędkość procesora min: 500 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Wymiary maksymalne: Szerokość: max 407 mm; Głębokość: max 484 mm; Waga nie więcej niż: 24 kg; Automatyczny dupleks; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
   3 szt.
2
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe HP Laser Jet M2727nf lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:
Biurowe urządzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora min: 266 MHz; Druk w kolorze: Nie; Szybkość druku min: 26 str./min.; Czas wydruku pierwszej strony poniżej 10,0; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Pamięć rozszerzona gniazdo 144-pinowe DDR2 DIMM; Wydajność min: 15000 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; Jakość druku (w czerni, tryb normal) do 1200 x 1200 dpi;; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Druk dwustronny Automatyczny (standardowo); gramatura papieru 60 - 163 g/m²; Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400 %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, gniazdo faksu RJ11, wyjście liniowe RJ11; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy; Szybkość wysyłania danych (Upstream) min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu do 400 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Mac OS X 10.3 lub nowszy, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services; Panel sterowania: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i diody LED; Zużycie energii: Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia); Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, kabel zasilający, instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny; Wymiary maksymalne: Szerokość:500 mm; Głębokość: 420 mm; Wysokość: 460 mm; Waga nie więcej niż: 18 kg.
9 szt.
3
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe
Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe HP Color Laser Jet CM2320fxi lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej zakres od 60 do 176 g/m2 ; Ilość podajników papieru co najmniej 3; Pojemność podajników papieru min: 550 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Zainstalowana pamięć min: 160 MB; Prędkość procesora min: 450 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5c, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Automatyczny dupleks
Skaner płaski skanujący w kolorze rozdzielczość optyczna minimum 1200dpi, zgodność z TWAIN 1,9; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy;
Faksowanie Szybkość wysyłania danych min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu co najmniej 250 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista,
Czytnik kart pamięci CompactFlash typu I i II, Memory Stick, Secure Digital MultiMediaCard, xD-Picture
Kolorowy wyświetlacz
Wymiary maksymalne: Szerokość: max 500 mm; Głębokość: max 540 mm; Wysokość: max 650mm Waga nie więcej niż: 33 kg; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
1 szt.
4
drukarka laserowa kolorowa A3
Drukarka laserowa kolorowa OKI C810cdtn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Szybkość druku: mono A4 min: 32 str./min., kolor A4 min: 30 str./min., mono A3 min: 17 str./min., kolor A4 min: 16 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A3; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; czas nagrzewania do pierwszego wydruku nie więcej niż 10s; normatywny cykl pracy min: 75000 str./mies.; Gramatura papieru: min 64 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru zainstalowana min: 930 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 250 szt.; Maks. pojemność podajników min: 1460 szt.; Zainstalowana pamięć min: 128 MB; Prędkość procesora min: 200 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Wymiary maksymalne: Szerokość: max 490 mm, Głębokość: max 640 mm, wysokość max 810mm; Waga nie więcej niż: 70 kg; Automatyczny druk dwustronny; Zainstalowany jeden opcjonalny podajnik oraz oryginalna szafka w komplecie; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
1 szt.

Wykonawca musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie w formie tabeli zawierającej w/w wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
 
- załącznik nr 8 do SIWZ – „Informacja o parametrach technicznych” w pkt 2. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
 
2. Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
 

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE
PARAMETRY OFEROWANE- NAZWA PRODUCENTA I MODEL
1. Drukarka laserowa kolorowa HP Color Laser Jet CP2025dn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: min 60 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru min: 50+250 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Maks. pojemność podajników min: 550 szt.; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Prędkość procesora min: 500 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Wymiary maksymalne: Szerokość: max 407 mm; Głębokość: max 484 mm; Waga nie więcej niż: 24 kg; Automatyczny dupleks; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
 
2. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe HP Laser Jet M2727nf lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:
Biurowe urządzenia wielofunkcyjne; Podstawowe funkcje urządzenia: Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks; Technologia druku: laserowa; Maks. rozmiar nośnika: A4; Prędkość procesora min: 266 MHz; Druk w kolorze: Nie; Szybkość druku min: 26 str./min.; Czas wydruku pierwszej strony poniżej 10,0; Zainstalowana pamięć min: 64 MB; Pamięć rozszerzona gniazdo 144-pinowe DDR2 DIMM; Wydajność min: 15000 str./mies.; Obsługiwane języki drukarek: PCL 6, PCL 5e; Emulacje: PostScript Level 3; Jakość druku (w czerni, tryb normal) do 1200 x 1200 dpi;; Pojemność podajnika papieru min: 300 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 125 szt.; Druk dwustronny Automatyczny (standardowo); gramatura papieru 60 - 163 g/m²; Typ skanera: stolikowy, kolorowy; Optyczna rozdzielczość skanowania min: 1200 dpi; Maksymalna rozdzielczość skanowania: interpolowana - 19200 dpi; Obszar skanowania: 216 mm x 297 mm; Głębia koloru: 24 bit; Skalowanie: 25-400 %; Złącze zewnętrzne: USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, gniazdo faksu RJ11, wyjście liniowe RJ11; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy; Szybkość wysyłania danych (Upstream) min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu do 400 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Media Center, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Mac OS X 10.3 lub nowszy, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6, HP-UX 10.20, 11.x, RED HAT Linux 6.x lub nowszy, SUSE Linux 6.x lub nowszy, Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix MetaFrame, Terminal Services; Panel sterowania: 2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD, przyciski alfanumeryczne, przyciski nawigacyjne i diody LED; Zużycie energii: Maksymalnie 410 W (aktywne/drukowanie), maksymalnie 13 W (tryb gotowości/uśpienia); Zawartość zestawu: Komplet materiałów eksploatacyjnych, kabel zasilający, instrukcja użytkownika, oprogramowanie i sterowniki na CD, kabel telefoniczny; Wymiary maksymalne: Szerokość:500 mm Głębokość: 420 mm; Wysokość: 460 mm; Waga nie więcej niż: 18 kg.
 
3. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe HP Color Laser Jet CM2320fxi lub równoważne urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Obszar zastosowań: biurowy; Szybkość druku (mono) min: 20 str./min.; Szybkość druku (kolor) min: 20 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A4; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 600 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; Wydajność min: 40000 str./mies.; Gramatura papieru: co najmniej zakres od 60 do 176 g/m2 ; Ilość podajników papieru co najmniej 3; Pojemność podajników papieru min: 550 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 150 szt.; Zainstalowana pamięć min: 160 MB; Prędkość procesora min: 450 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Obsługiwane języki drukarek: PCL 5c, PCL 6; Emulacje: PostScript Level 3; Automatyczny dupleks
Skaner płaski skanujący w kolorze rozdzielczość optyczna minimum 1200dpi, zgodność z TWAIN 1,9; ADF (automatyczny podajnik dokumentów) pojemność: 50 arkuszy;
Faksowanie Szybkość wysyłania danych min: 33,6 kB/s; Pojemność pamięci faksu co najmniej 250 stron A4; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Dostosowany do systemu Windows Vista,
Czytnik kart pamięci CompactFlash typu I i II, Memory Stick, Secure Digital MultiMediaCard, xD-Picture
Kolorowy wyświetlacz
Wymiary maksymalne: Szerokość: max 500 mm; Głębokość: max 540 mm; Wysokość: max 650mm Waga nie więcej niż: 33 kg; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
 
4. Drukarka laserowa kolorowa OKI C810cdtn lub równoważna drukarka laserowa posiadająca co najmniej następujące parametry:
Druk w kolorze; Szybkość druku: mono A4 min: 32 str./min., kolor A4 min: 30 str./min., mono A3 min: 17 str./min., kolor A4 min: 16 str./min.; Maks. rozmiar nośnika: A3; Rozdzielczość w pionie (mono) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (mono) min: 600 dpi; Rozdzielczość w pionie (kolor) min: 1200 dpi; Rozdzielczość w poziomie (kolor) min: 600 dpi; czas nagrzewania do pierwszego wydruku nie więcej niż 10s; normatywny cykl pracy min: 75000 str./mies.; Gramatura papieru: min 64 max 176 g/m2 ; Pojemność podajników papieru zainstalowana min: 930 szt.; Pojemność tacy odbiorczej min: 250 szt.; Maks. pojemność podajników min: 1460 szt.; Zainstalowana pamięć min: 128 MB; Prędkość procesora min: 200 MHz; Złącza zewnętrzne: USB 2.0, karta Ethernet 10/100BaseTx; Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Wymiary maksymalne: Szerokość: max 490 mm, Głębokość: max 640 mm, wysokość max 810mm; Waga nie więcej niż: 70 kg; Automatyczny druk dwustronny; Zainstalowany jeden opcjonalny podajnik oraz oryginalna szafka w komplecie; Zawartość zestawu: przewód zasilający, oprogramowanie i sterowniki na CD, podręczny przewodnik, Komplet materiałów eksploatacyjnych
 

 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzu pierwotnym załącznika nr 8, jednakże oceny zgodności oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zgodnie z postanowieniami dokonanych modyfikacji.
 
 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (83kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (41kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (171kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz ośwaidczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców (78kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz część zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (32kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (97kB) word
Załącznik nr 5a do SIWZ - Wzór umowy dotyczący realizacji części I zamówienia (83kB) word
Załącznik nr 5b do SIWZ - Wzór umowy dotyczacy realizacji części II zamówienia (92kB) word
Kopia protestu z dnia 08.10.2009r. (444kB) pdf
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJIA SWIZ (81kB) word
Modyfikacja SIWZ z dnia 13.10.2009r. (196kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJI (124kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o parametrach technicznych - PO MODYFIKACJI (106kB) word
Rozstrzygnięcie protestu z dnia 08.10.2009r. (54kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (1 października 2009)
Opublikował: j_stepien (1 października 2009, 13:51:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559