Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na rozbudowę systemu backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZPZ-271-16/2013                                                                                                                     Częstochowa, 2013-08-02
 
                                                                                             
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest rozbudowa systemu backupu o dodatkowy sprzęt i oprogramowanie wraz z usługą wdrożenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
 
STORIO Sp. z o. o.
ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, pok. 209, tel. 034/370 61 73.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
 
 
 
STORIO Sp. z o. o.
ul. Reformacka 25,
32-020 Wieliczka
 
 
300,00
 
 
 
 
 
300,00
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (2 sierpnia 2013)
Opublikował: i_burzawa (2 sierpnia 2013, 12:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236