Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem był zakup i dostawa mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
ZZ-271-43/09            
 
 
                                                                                                     Częstochowa, dn. 22.10.2009r.
                                                                      
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę
mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego
w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez
 
„ODNOWA”
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 65
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, Tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
„ODNOWA”
Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowo – Handlowa
43-200 Pszczyna
ul. Zdrojowa 65
 
400,00
 
400,00
 
2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOSTO” s.c.
ul. Białostocka 40, 42-200 Częstochowa
 
 
302,43
 
302,43
 
3
F.H.U. „Grawit”
ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów
 
 
382,42
 
382,42
 
4
P.P.H.U. „Darmex” Dariusz Majchrzak Michałów.
ul. Wspólna10
42-270 Kłomnice
 
 
205,72
 
205,72

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla, Justyna Stępień (22 października 2009)
Opublikował: j_stepien (22 października 2009, 12:30:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236